PHR1(74)2021

PHR1(74)2021 : download full issue

Articles:

1

Title: ANALIZA ZDOLNOŚCI SYSTEMU POMIAROWEGO ZAWARTOŚCI TLENU W CZYNNIKU ODDECHOWYM DLA NURKÓW

Author: Arkadiusz Woźniak, Wacław Kryszak

Abstract: Utrzymanie stabilnej zawartości tlenu w procesie ekspozycji hiperbarycznej z wykorzystaniem powietrza oddechowego ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa nurków i techniki nurkowej. W artykule przedstawiono analizę zdolności wytypowanego do badań systemu pomiarowego do kontroli zawartości tlenu w atmosferze oddechowej obiektu hiperbarycznego. Kwalifikację systemu pomiarowego przeprowadzono pod kątem wymagań nadzorowanego procesu. Ocenę wytypowanego do badań systemu pomiarowego przeznaczonego do kontroli zawartości tlenu z wykorzystaniem procedur MSA przeprowadzono w KTPP AMW dla kompleksu DKGN-120.

Key words: analiza systemu pomiarowego, jakość powietrza oddechowego, nurkowe czynniki oddechowe, systemy pomiarowe, zmienność procesu.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0001

Polish version: download

English version: download

2

Title: METODA BADANIA STATECZNOŚCI POJAZDÓW GŁĘBINOWYCH TYPU ROV

Author: Patryk Zając, Marek Dawidziuk, Adam Olejnik

Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych w ramach pracy dyplomowej inżynierskiej realizowanej w Katedrze Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Celem pracy było opracowanie metody i stanowiska do badania stateczności pojazdów głębinowych typu ROV. W materiale przedstawiono podstawy teoretyczne metody oraz wyniki wykonanych eksperymentów.

Key words: inżynieria mechaniczna, technologia prac podwodnych, bezzałogowe pojazdy głębinowe.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0002

Polish version: download

English version: download

3

Title: NURKOWANIE Z CUKRZYCĄ – PRZEGLĄD REKOMENDACJI

Author: Ewa Mańka, Bartosz Skuratowicz, Sebastian Kwiatek, Maciej Krupowies, Karolina Sieroń

Abstract: Nurkowanie rekreacyjne cieszy się coraz większą popularnością. Znacząca większość osób praktykujących nurkowanie to amatorzy, często obciążeni zdrowotnie. Duże rozpowszechnienie cukrzycy wśród populacji oraz znaczące ryzyko wystąpienia u pacjenta poważnych powikłań w trakcie nurkowania niesie ze sobą konieczność ujednolicenia zaleceń dla nurków-cukrzyków. Obecne zalecenia organizacji nurkowych nie są ze sobą całkowicie zgodne. W tej pracy poglądowej omawiamy zalecenia organizacji nurkowych dla pacjentów z cukrzycą z omówieniem zalecanego postępowania w przypadku wystąpienia powikłań cukrzycy podczas nurkowania.

Key words: nurkowanie, cukrzyca, hipoglikemia, hiperglikemia.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0003

Polish version: download

English version: download

4

Title: SKŁONNOŚĆ DO ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH I SUBIEKTYWNA OCENA RYZYKA WŚRÓD WYBRANYCH GRUP NURKÓW

Author: Wojciech Wiesner, Piotr Siermontowski, Iwona Pawelec

Abstract: W niniejszej pracy przyjęto założenie, że skłonność do zachowań ryzykownych jest względnie trwałą właściwością zachowania jednostki. Człowiek skłonny do ryzyka mając do wyboru podjęcie zachowania ryzykownego albo ostrożnego, zazwyczaj zdecyduje się na wybór zachowania ryzykownego. Poziom skłonności do ryzyka pozostaje w związku ze spostrzeganiem wielkości zagrożenia oraz motywacyjną tendencją do zachowań ryzykownych. Zarządzanie ryzykiem, a zatem i zarządzanie własnym bezpieczeństwem, to umiejętność szczególnie istotna wśród osób podejmujących działania o wysokim poziomie ryzyka. Do takich zaliczamy wszelkie działania podwodne. Celem badań było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy istnieje związek pomiędzy poziomem skłonności do zachowań ryzykownych a subiektywnie ocenianym ryzykiem w nurkowaniu? A także, czy istnieją różnice pomiędzy różnymi grupami nurków w zakresie skłonności do zachowań ryzykownych? W badaniu udział wzięło 112 nurków ze służb publicznych (formacje wojskowe, policja, PSP), z czego ostatecznej analizie poddano wyniki 67 osób. Posłużono się Testem Zachowań ryzykownych Ryszarda Studenckiego, Skalą Akceptacji Ryzyka Makarowskiego oraz autorskim kwestionariuszem subiektywnej oceny ryzyka. Wykazano, że wśród wszystkich grup zawodowych nurków, grupa policjantów wykazuje wyższe skłonności do zachowań ryzykownych niż pozostałe grupy. Innych zależności nie potwierdzono.

Key words: nurkowanie, ocena ryzyka, brawura.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0004

Polish version: download

English version: download

5

Title: WPŁYW PODOSTREGO ZATRUCIA DELTAMETRYNĄ NA POZIOM INTERLEUKINY 1ß I CZYNNIKA α MARTWICY NOWOTWORU W WĄTROBIE I NERKACH MYSZY

Author: Barbara Nieradko-Iwanicka, Grzegorz Borzęcki, Marcin Orłowski

Abstract: Deltametryna jest pyretroidem typu II. Działanie deltametryny charakteryzuje się nefrotoksycznością, hepatotoksycznością i immunotoksycznością. Celem pracy była ocena wpływu zatrucia deltametryną na poziom interleukiny1ß i TNFα w wątrobie i nerkach myszy. W badaniach 24 samice myszy podzielono na 3 grupy po 8: - kontrole, - otrzymywanie deltametryny i.p. w dawce 41,5 mg/kg przez 28 dni - deltametryna i.p. w dawce 8,3 mg/kg przez 28 dni. W 29 dniu zwierzęta zostały uśmiercone, pobrano wątroby i nerki, które następnie homogenizowano i odwirowano. Supernatant wykorzystano do pomiaru stężenia IL-1ß i TNFα za pomocą testów ELISA. Wyniki analizowano za pomocą Statsoft Statistica. Stężenia interleukiny 1ß były znacząco wyższe w nerkach (18,30±16,85) myszy narażonych na wyższą dawkę deltametryny niż u kontroli (8,15±4,66) (p<0,05). W wątrobach myszy otrzymujących 41,5 mg/kg deltamtehryny było to 203±71,63 vs 46,77±34,79 (p<0,05). W wątrobach zwierząt otrzymujących niższą dawkę była ona wyższa niż w grupie kontrolnej (96,51±24,73) (p<0,05). TNFα był podwyższony w nerkach myszy eksponowanych na wyższą dawkę deltametryny (6,56±3,26 vs 2,89±1,57) (p<0,05). Wniosek: Deltametryna powoduje znaczny wzrost interleukiny 1ß w wątrobie i nerkach myszy, dlatego cytokina wydaje się być dobrym markerem hepatotoksyczności i nefrotoksyczności w przebiegu zatrucia podostrego.

Key words: deltametryna; interleukina 1ß; czynnik martwicy nowotworu α.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0005

English version: download

6

Title: WPŁYW AFLATOKSYNY B1 NA STĘŻENIE CZYNNIKA JĄDROWEGO KB W W ĄTROBACH SZCZURÓW

Author: Mateusz Woźniakowski, Nikola Woźniakowska, Tomasz Zuzak, Łukasz Świerszcz, Marta Wójciak- Czuła, Andrzej Borzęcki, Barbara Nieradko – Iwanicka

Abstract: Wstęp. Aflatoksyny to metabolity wytwarzane przez Aspergillus flavus i Aspergillus parasiticus. Ze względu na duże rozpowszechnienie produktów zawierających aflatoksyny są one częstym przedmiotem badań obserwacyjnych. W dotychczasowych badaniach potwierdzono hepatotoksyczne działanie aflatoksyn u ludzi. Jednak dokładne mechanizmy patogenetyczne wpływu aflatoksyny B1 na wspomnianą hepatotoksyczność nie są jeszcze znane. Cel pracy. Celem pracy była ocena toksycznego efektu różnych dawek aflatoksyny B1. Analizę przeprowadzono przez ocenę stężenia NF-κB w homogenatach tkanki wątroby po 7-dniowym zatruciu tą mykotoksyną. Materiał i metody. Badania przeprowadzono na samcach szczurów rasy Wistar, które zostały wybrane losowo, zgodnie z zasadą jednoczesności dla grupy kontrolnej i grupy badawczej. Stężenie NK-κB oznaczono immunoenzymatycznym testem ELISA w otrzymanych supernatantach wątroby pobranych od zwierząt uśmierconych metodą dekapitacji. Analizę statystyczną przeprowadzono w programie Statistica 13.3 (Statsoft, USA). Wyniki. Stwierdzono różnice istotne statystycznie między stężeniami NK-κB w grupie kontrolnej i badanej otrzymującej 1,0 mg/kg aflatoksyny B1 oraz między grupą kontrolną i badaną, która otrzymywała aflatoksynę B1 w dawce 2,0 mg/kg masy ciała (p <0,05 ). Stwierdzono również istotną zależność pomiędzy poziomem dawki podawanej szczurom aflatoksyny B1 a stężeniem NF-κB. Uzyskano korelacje ujemne. Wyższa dawka podawana szczurom powodowała niższy poziom mierzonego stężenia NF-κB. Wnioski. Badanie wpływu aflatoksyny B1 na poziom czynnika transkrypcyjnego NF-κB może istotnie przyczynić się do zrozumienia mechanizmu jej działania, wpływu na procesy zapalne, apoptotyczne i kancerogenne w wątrobie oraz określenia jego bezpiecznego poziomu w żywności przeznaczonej dla ludzi i zwierząt.

Key words: aflatoksyna B1, czynnik jądrowy-κB, wątroba.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0006

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230