PHR1(66)2019

PHR1(66)2019 : download full issue

Articles:

1

Title: PROJEKTOWANIE TECHNOLOGII NURKOWANIA - PODEJŚCIE PROCESOWE

Author: Ryszard Kłos

Abstract: Opisano skrótowo nową metodykę podejścia przy pracach nad technologią wykorzystania aparatu nurkowego typu Nx-SCR CRABE SCUBA różną od opisanej wcześniej [1,2]. Nowa metodyka opiera się na krajowej teorii zawierającej przede wszystkim deterministyczne metody modelowania półzamkniętych systemów oddechowych SCR. Dalsze badania mogą być odtąd prowadzone w sposób bardziej wiarogodny, z niedostępną dotąd efektywnością.

Key words: aparat nurkowy o półzamkniętym obiegu czynnika oddechowego/Semi-Closed Circuit Rebreather, modelowanie procesu dekompresji/modelling process of decompression.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0001

Polish version: download

English version: download

2

Title: O PEWNEJ METODZIE WSPOMAGANIA IDENTYFIKACJI WIZYJNEJ OBIEKTÓW PODWODNYCH

Author: Bogdan Żak, Jerzy Garus

Abstract: Poszukiwanie i wykrycie obiektów znajdujących się w toni wodnej realizowane jest przez grupy wyspecjalizowanych nurków i płetwonurków. Jednakże ich czas przebywania pod wodą oraz możliwości penetracji głębin są ograniczone. Z tych względów coraz częściej do tych zadań wykorzystywane są bezzałogowe pojazdy podwodne wyposażone w środki technicznej obserwacji do których należą między innymi kamery TV. Tak więc do rozpoznania i klasyfikacji obiektów podwodnych są wykorzystywane obrazy wizyjne pochodzące z kamer zainstalowanych na pojazdach. Proces rozpoznania i identyfikacji obiektów jest procesem żmudnym i trudnym, wymagającym analizy wielu sekwencji obrazów, dlatego dąży się do jego automatyzacji. Wychodząc na przeciw tym potrzebom w artykule przedstawiono koncepcję identyfikacji podwodnych obiektów na podstawie obrazów wizyjnych akwenu podwodnego przesłanego z bezzałogowego pojazdu podwodnego na okręt bazę. Opisano metody przetwarzania wstępnego obrazów wizyjnych akwenu podwodnego oraz metodę poszukiwania wybranych obiektów na tych obrazach i ich identyfikację przy wykorzystaniu transformaty Hougha. Ponadto w pracy przedstawiono wyniki wstępnego przetwarzania oraz identyfikacji dokonanej na obrazach akwenu podwodnego oraz obrazie po operacji rozplotu.

Key words: rozpoznanie akwenu podwodnego, przetwarzanie obrazów, identyfikacja obiektów na obrazach wizyjnych.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0002

Polish version: download

English version: download

3

Title: OPTYMALIZACJA STRATEGII POSZUKIWAŃ PODWODNYCH REALIZOWANYCH W CELACH PROCESOWYCH

Author: Adam Olejnik

Abstract: Materiał jest kontynuacją artykułu zamieszczonego w PHR nr 3(52)2015 dotyczącego metodyki wyboru strategii poszukiwań podwodnych realizowanych w celach procesowych. W niniejszym artykule zaproponowano zastosowanie jednej z metod optymalizacji decyzji do wyboru właściwego sposobu postępowania w takich przypadkach.

Key words: inżynieria mechaniczna, inżynieria morska, technologia prac podwodnych.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0003

Polish version: download

English version: download

4

Title: PROBLEM DOŚWIADCZENIA LĘKU U NURKÓW. EKSPERYMENT W WARUNKACH EKSPOZYCJI HIPERBARYCZNEJ

Author: Dorota Niewiedział, Maria Miłkowska, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki, Dorota Kaczerska, Dariusz Juszczak, Romuald Olszański

Abstract: Celem artykułu jest przegląd piśmiennictwa psychologicznego odnoszącego się do problemu lęku u nurków, w którym podkreśla się stopień przystosowania psychicznego jednostki do podwodnego środowiska, eksponując głównie cechę leku i neurotyczność człowieka zaangażowanego w określony rodzaj nurkowania. W artykule przedstawiono wybrane raporty z całego świata dotyczące badania lęku u nurków. Traktowanie wysokiego wskaźnika lęku jako predyktora – lęku panicznego, wskazuje na ważność tej cechy w przewidywaniu zagrożeń –wypadków nurkowych w czasie funkcjonowania pod wodą. W prezentowanych w artykule badaniach własnych, uzyskane wyniki na temat poziomu lęku i stanu u nurków biorących udział w ekspozycjach hiperbarycznych wskazują na fakt występowania u większości badanych niskiego poziomu lęku oraz stanu, co najprawdopodobniej świadczy o dobrej kondycji psychicznej badanych płetwonurków.

Key words: psychologia nurkowania, lęk u nurków, poziom lęku.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0004

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230