PHR4(53)2015

Articles:

1

Title: STRES – NIEDOCENIANE ZAGROŻENIE W SPORTACH WODNYCH

Author: Małgorzata Remlein, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Zdzisław Kobos , Jacek Buczyński, Andrzej Buczyński

Abstract: Silny wiatr, niska temperatura, intensywny prąd, słaba widoczność pod wodą to najczęściej spotykane czynniki, które mogą wywoływać stres u osób uprawiających sporty wodne. Stres to stan pobudzenia organizmu, który może być wywołany czynnikami zarówno wewnętrznymi, jak i zewnętrznymi. Ma na celu mobilizować fizyczne i psychiczne możliwości, jest więc reakcją korzystną, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, kiedy taka pełna mobilizacja może pozwolić na poradzenie sobie. Stres psychologiczny wywołany jest zwykle powstaniem sytuacji nietypowej, przekraczającej możliwości ludzkiego działania. Może być wywołany dostrzeganiem realnego lub wyobrażonego niebezpieczeństwa w otoczeniu, a także presją z zewnątrz na podstawie zadania do wykonania interpretowanego, jako zbyt trudne lub przekraczające umiejętności. Presja wewnętrzna, pojawia się, gdy człowiek czuje się niepewnie w danej sytuacji, kiedy nie potrafi rozwiązać problemu, oraz czuje dyskomfort, że nie spełnia oczekiwań innych, na przykład, by wykonać dane nurkowanie lub z powodu wydanych pieniędzy na ten cel czy zainwestowanego czasu. Stres fizyczny jest zazwyczaj odpowiedzią organizmu na oddziaływanie środowiska. W artykule przedstawiono i omówiono czynniki mające wpływ na nasilenie stresu oraz dokonano charakterystyki wybranych psychologicznych i medycznych teorii stresu.

Key words: stres psychologiczny, stres fizyczny, sporty wodne, nurkowanie, emocje pozytywne, stres, panika, stresor, dystres, eustres

2

Title: WPŁYW HIPERBARYCZNEJ TERAPII TLENOWEJ NA UKŁAD NERWOWY.PRZEGLĄD BADAŃ

Author: Sławomir Kujawski , Agnieszka Kujawska, Mariusz Kozakiewicz, Romuald Olszański , Piotr Siermontowski, Paweł Zalewski

Abstract: Hiperbaryczna terapia tlenowa znajduje się w kręgu zainteresowań badaczy poszukujących nowych metod leczenia chorób układu nerwowego. Podwyższenie ciśnienia parcjalnego tlenu we krwi tętniczej w odpowiednim zakresie, prowadzi do licznych zmian w komórkach tkanki mózgowej. W niniejszej pracy przeanalizowano wyniki wybranych artykułów opisujących terapię HTL w przypadku patologii układu nerwowego takich jak udar mózgu, autyzm, stwardnienie rozsiane oraz mózgowe porażenie dziecięce jak i w przypadku badań na modelach zwierzęcych. Rezultaty są obiecujące, chociaż niektóre badania borykały się z licznymi problemami metodologicznymi, jak i różnicami w zastosowanych protokołach poszczególnych badań, co wpłynęło na uzyskanie sprzecznych wyników w pojedynczych interwencjach. Podkreślona została potrzeba prowadzenia dalszych badań w randomizowanych warunkach oraz ustalenie protokołu przez międzynarodową grupę badaczy zajmującą się wykorzystywaniem leczzenia tlenem hiperbarycznym, co w konsekwencji być może zapobiegłoby uzyskiwaniu sprzecznych wyników.

Key words: funkcje kognitywne, komora hiperbaryczna, mózg, hiperbaria tlenowa

3

Title: URAZ CIŚNIENIOWY PŁUC U PŁETWONURKA A POSTĘPOWANIE ZESPOŁU RATOWNICTWAMEDYCZNEGO

Author: Martyna Krukowska, Katarzyna Jańczuk, Anna Ślifirczyk, Marta Kowalenko

Abstract: Wprowadzenie:Uraz ciśnieniowy płuc to uszkodzenie tkanek płuc wynikający z różnicy ciśnień ciała i otoczenia. Barotrauma może wystąpić podczas wynurzenie nurka z zatrzymanym oddechem. Cel pracy: Przedstawienie symptomatologii zaburzeń zdrowotnych u osób nurkujących na niewielkich głębokościach. Szczegółowym opis barotraumy płuc, jako bezpośredni stan zagrożenia życia. Postępowanie ratownicze w przypadku wystąpienia urazu ciśnieniowego płuc, profilaktyka. Skrócony opis stanu wiedzy: Właściwe przygotowanie sprzętu, systematyczne szkolenia nurkowe, oraz systematyczna kontrola lekarska skierowana na przeprowadzanie badań medycznych pod katem przebywania osób pod wodą stanowić może podstawowe środki profilaktyczne. W momencie wystąpienia urazu ciśnieniowego nurka, niezbędne okazuje się udzielenie pierwszej pomocy przez wykwalifikowany personel medyczny i szybki transport do najbliższego ośrodka hiperbarycznego. Podsumowanie: Uraz ciśnieniowy płuc dotyczy najczęściej osób nurkujących na niewielkich głębokościach do 10 metrów. Barotrauma płuc jest stanem zagrożenia zdrowia i życia. Właściwe postępowanie na miejscu zdarzenia i szybki transportu do komory hiperbarycznej zwiększa szansę powrotu do zdrowia i może stanowić warunek konieczny podczas ratowania życia.

Key words: barotrauma płuc; ratownik medyczny; tętnicze zatory gazowe (AGE); leczenie hiperbaryczne

4

Title: ANALIZA RYZYKA WYSTĄPIENIA WYPADKU NURKOWEGO W NURKOWANIACH WOJSKOWYCH I REKREACYJNYCH

Author: Dariusz Jóźwiak, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki, Romuald Olszański

Abstract: Analizując dane dotyczące ilości wypadków nurkowych w nurkowaniach rekreacyjnych i porównując je z danymi i doświadczeniami własnymi przy pracy z nurkami wojskowymi nasuwało się częste pytanie, dlaczego ilość wypadków w nurkowaniach rekreacyjnych jest zdecydowanie wyższa niż w nurkowaniach wojskowych. Porównanie czynników mających bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo nurkowania, zakres osiąganych głębokości, sposób prowadzenia dekompresji i problemy nurków zgłaszane po nurkowaniu pozwalają na znalezienie przyczyn tak częstych niekorzystnych zdarzeń występujących wśród nurków rekreacyjnych. W trakcie analizy czynnikiem mającym bardzo znaczący wpływ na poziom bezpieczeństwa jest częstość nurkowania, adaptacja do warunków podwyższonego ciśnienia oraz przecenianie własnych umiejętności przy stawianiu sobie zbyt dużych wyzwań.

Key words: nurkowania wojskowe, nurkowania rekreacyjne, komputery nurkowe, wypadek nurkowy

5

Title: OCENA SKUTECZNOŚCI ŹRÓDEŁ ZASILANIA I UKŁADÓW FILTRACJI W PROCESIE UZDATNIANIA POWIETRZA ODDECHOWEGO

Author: Arkadiusz Woźniak

Abstract: Określenie skuteczności oczyszczania powietrza oddechowego przeznaczonego do stosowania w celach hiperbarycznych poprzez zastosowanie systemów filtracji jest istotne zarówno z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Jakość powietrza oddechowego oraz otrzymywanych na jego bazie mieszanin oddechowych ma kluczowe znaczenie ze względu na bezpieczeństwo nurków. Paradoksalnie, zmiana przepisów dotyczących wymagań jakościowych dla czynników oddechowych, wymusiła konieczność weryfikacji bazy technicznej i laboratoryjnej wykorzystywanej do ich produkcji i weryfikacji. W niniejszym materiale, który jest kontynuacją wcześniejszych publikacji przedstawiono wyniki badań i ocenę skuteczności układów filtracji eksploatowanych w MW RP źródeł zasilania powietrzem oddechowym.

Key words: technologia prac podwodnych, inżynieria morska, nurkowe czynniki oddechowe

6

Title: WPŁYW WYSOKICH CIŚNIEŃ NA OBRAZ RADIOLOGICZNY ZATOK SZCZĘKOWYCH U NURKÓW

Author: Stanisław Klajman, Kazimierz Dęga, Janusz Torbus , Zbigniew Wlazłowski

Abstract: Badania przeprowadzono u 38 marynarzy pełniących służbę nurkową. Badaniu poddano zdjęcia Rtg zatok przynosowych wykonywane podczas badań kontrolnych. Analizie poddano obrazy zatok przynosowych. Porównywano ich powietrzność w poszczególnych badaniach i obliczano wskaźniki planimetryczne. Stwierdzono, że narażenie na zmiany ciśnienia powodowały zmiany w obrazie i powietrzności zatok szczękowych, które jednak w badanej grupie nie wpływały na zdolność do nurkowania. Ujawniono również fakt, że u pewnej grupy osób badanych narażenie na hiperbarię nie powodowało w badanym okresie jakichkolwiek uchwytnych zmian w zatokach szczękowych.

Key words: nurkowanie, barotrauma błony śluzowej, uraz ciśnieniowy zatok

7

Title: SYNDROM CHOREGO STATKU

Author: Zbigniew Dąbrowiecki, Małgorzata Dąbrowiecka, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Dariusz Jóźwiak

Abstract: Wieledrobnoustrojów patogennych może zaatakować uczestników rejsów statków i okrętów, a także w charakterze swoistego ”pasażera na gapę” być przewożona z kontynentu na kontynent. Od roku 1987 w badaniach epidemiologicznych dotyczących jednostek pływających pojawiło się sformułowanie Sick Boat Syndrome (SBS), syndrom chorego statku. Główne schorzenia związane z jednostkami pływającymi odnoszą się do chorób żołądkowo-jelitowych (zachorowania przenoszone drogą pokarmową) oraz Legionellozy. Dodatkowo, na wysłużonych statkach handlowych (tzw. Trampach) wentylacja i klimatyzacja jest swoistym wyzwaniem technicznym. Uzdatnione powietrze (usunięte niepożądane zapachy, drobnoustroje) powinno stanowić ok. 25% cyrkulującego powietrza. W praktyce ta sytuacja nie występuje na jednostkach tej klasy. Nieczyste powietrze stanowi realne zagrożenie dla załogi.

Key words: Choroby żołądkowo-jelitowe, Wirus Norwalk, Legionella, Syndrom Chorego Statku

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230