Czasopismo Polskiego Towarzystwa Medycyny i Techniki Hiperbarycznej

Indeksacje: BazTech, Index Copernicus, ARIANTA, GBL, Baidu Scholar, Celdes, CNPIEC, EBSCO Discovery Service, WorldCat (OCLC), Google Scholar, J-Gate, Naviga (Softweco), Primo Central (ExLibris), ReadCube, Summon (Serials Solutions/ProQuest), TDOne (TDNet), CNKI Scholar

Wersj pierwotn ka盥ego numeru PHR jest wersja drukowana
DOI czasopisma: http://dx.doi.org/10.13006/phr

POLITYKA WYDAWNICZA „POLISH HYPERBARIC RESEARCH”

1. POSTANOWIENIA OG粌NE

 

Czasopismo „Polish Hyperbaric Research” (PolHypRes) jest kwartalnikiem wydawanym przez Polskie Towarzystwo Medycyny i Techniki Hiperbarycznej (PTMiTH). Pismo jest kierowane przede wszystkim do cz這nk闚 PTMiTH, ale r闚nie do wszystkich specjalist闚 z dziedziny medycyny i techniki hiperbarycznej oraz zainteresowanych t tematyk. Pismo zamieszcza publikacje, w kt鏎ych propagowane s osi庵ni璚ia krajowych i zagranicznych pracownik闚 naukowych, adept闚 nauki, student闚 i pasjonat闚 oraz o鈔odk闚 naukowych, kt鏎ych obszarem dzia豉lno軼i jest technika i medycyna hiperbaryczna.

Trosk redakcji i Rady Naukowej PHR jest dba這嗆 o wysoki poziom merytoryczny publikacji. Pismo b璠zie d捫y這 do publikowania materia堯w posiadaj帷ych cechy nowo軼i (naukowej, technicznej, medycznej), b璠zie te uwzgl璠nia這 materia造 historyczne lub przegl康owe maj帷e istotne walory poznawcze lub dydaktyczne.

 

1.1 KLASYFIKACJA PUBLIKACJI W PHR

 

Materia造 publikowane w PHR s klasyfikowane w nast瘼uj帷ych grupach [1]:

− publikacja podstawowa: kt鏎a stanowi pierwsze oryginalne przedstawienie wynik闚 bada pozwalaj帷e na niezale積 od autora ocen wynik闚 i umo磧iwiaj帷 powt鏎zenie opisanych bada w celu ich weryfikacji,

− publikacja przegl康owa: stanowi帷a podsumowanie, analiz i syntez istniej帷ego stanu wiedzy w dziedzinie,

− publikacja informacyjna: stanowi帷a przegl康 rezultat闚 bada z danej dziedziny, wynik闚 i osi庵ni耩 danej jednostki ze szczeg鏊nym uwzgl璠nieniem ich znaczenia aplikacyjnego,

− publikacja popularyzatorska: stanowi帷a opis wynik闚 i trend闚 badawczych podana w spos鏏 przyst瘼ny i popularnonaukowy kierowana do szerokiego kr璕u odbiorc闚.

 

Zgodnie z zasadami przyj皻ymi przez ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) redakcja dopuszcza do druku tzw. publikacje wt鏎ne. Publikowanie wt鏎ne w tym samym lub innym j瞛yku, a szczeg鏊nie w innym kraju jest usprawiedliwione i korzystne, pod warunkiem spe軟ienia wymienionych poni瞠j warunk闚:

− autor uzyska aprobat redaktor闚 obu periodyk闚, przy czym redaktor zamierzaj帷y publikowa wt鏎nie musi otrzyma kopi wersji pierwotnej,

− priorytet wersji pierwotnej jest respektowany, przez co najmniej trzytygodniowy odst瘼 pomi璠zy publikacj pierwotn a wt鏎n,

− artyku w wersji wt鏎nej jest przeznaczony dla innej grupy odbiorc闚,

− wersja wt鏎na musi wiernie przedstawia dane i ich interpretacj z wersji pierwotnej,

− na stronie tytu這wej wersji wt鏎nej nale篡 umie軼i przypis, 瞠 materia ten by publikowany w ca這軼i lub cz窷ciowo z podaniem jego danych bibliograficznych jako 廝鏚這 pierwotne.

 

1.2 ZGODA NA PUBLIKACJ

Przes豉nie materia逝 do redakcji jest jednoznaczne z wyra瞠niem zgody na jego ocen przez recenzenta, publikacj w PHR i publikacj na stronie internetowej czasopisma na zasadach i z uwzgl璠nieniem licencji opisanych w informacji Zasady W豉sno軼i Prawnej.

 

1.3 OPxTA ZA PUBLIKACJ

Czasopismo „Polish Hyperbaric Research” pobiera od autora publikacji (instytucji, kt鏎 reprezentuje) op豉t zwi您an z kosztami wydania artyku逝 i publikacji w internecie. Op豉ta jest ustalana corocznie. Cena publikacji jest obni瘸na dla autor闚, kt鏎zy przysy豉j帷 materia do publikacji wyka膨 si cytowaniami materia堯w z Polish Hyperbaric Research w innych czasopismach indeksowanych w bazach danych np. BazTech, PubMed, SCOPUS itd. P豉tno嗆 za publikacj nast瘼uje po wydaniu numeru pisma, w kt鏎ym zawarty jest materia autora na podstawie rachunku wystawionego przez PTMiTH na p豉tnika wskazanego przez autora. Ponadto ka盥y z autor闚, otrzymuje egzemplarz pisma ze swoim artyku貫m.

Autorzy, kt鏎zy zostali poproszeni o opublikowanie wynik闚 swoich prac w PolHypRes s zwolnieni z op豉t autorskich. W takim przypadku artyku jest opatrzony dopiskiem: „Materia zamawiany”.

 

1.4 ANALIZA PUBLIKACJI PHR

Maj帷 na uwadze kontrol nad poziomem i statusem pisma oraz mo磧iwo軼i wprowadzania dzia豉 koryguj帷ych, raz na dwa lata redakcja przeprowadza analiz

publikacji w nim zawartych. Analiza s逝篡 do oceny parametrycznej pisma. Podczas oceny brane s pod uwag nast瘼uj帷e wska幡iki:

− 陰czna ilo嗆 publikacji w danym roku kalendarzowym,

− podzia publikacji na dziedziny,

− przekr鎩 tytu堯w i stopni naukowych autor闚,

− ocena punktowa publikacji zawarta w recenzjach,

− klasyfikacja publikacji zwarta w recenzjach,

− ilo嗆 cytowa,

− procent prac publikowanych w j瞛yku kongresowym,

− nak豉d wszystkich zeszyt闚 w analizowanym okresie.

 

1.5 PRENUMERATA PHR

Czasopismo „Polish Hyperbaric Research” jest bezp豉tne dla cz這nk闚 Towarzystwa i cz這nk闚 Rady Naukowej pisma. Cena rocznej prenumeraty jest ustalana, co roku podczas zebrania Zarz康u PTMiTH w czasie Konferencji Towarzystwa.

 

1.6 O名IADCZENIA

Warunkiem publikacji artyku逝 jest z這瞠nie przez autor闚 (pierwszego autora) o鈍iadcze dotycz帷ych konfliktu interes闚, praw w豉sno軼i i przekazaniu praw autorskich, nieopublikowania wcze郾iej nades豉nego materia逝, 廝鏚le finansowania bada i op豉ty za publikacj, a tak瞠 nie zachodzenia zjawiska „ghostwriting” i „guestautorship” a tak瞠 akceptacji licencji Open Access, kt鏎a wysy豉na jest do Autora po zakwalifikowaniu artyku逝 do druku i staje si dokumentem wi捫帷ym.

2. PRZYGOTOWANIE MATERIAΣ DO DRUKU

 

Materia przeznaczony do druku w PHR nale篡 przes豉 do redakcji drog elektroniczn za pomoc systemu ISZA (http://www.phr.net.pl/isza) na stronie internetowej czasopisma. Plik zawieraj帷y ca造 artyku wraz z rysunkami i fotografiami nie mo瞠 by wi瘯szy ni 5 MB. Materia powinien by opracowany w j瞛yku polskim i/lub angielskim zgodnie z instrukcj edycyjn (patrz pkt. 3) i za pomoc edytora tekst闚 MS Word (plik .doc, docx). Redakcja dopuszcza nadsy豉nie materia堯w o znacznej obj皻o軼i (do 50 stron maszynopisu). Dotyczy to publikacji przegl康owych wyczerpuj帷o omawiaj帷ych zagadnienia i stanowi帷ych podsumowanie oraz syntez istniej帷ego stanu wiedzy w dziedzinie. W przypadku nades豉nia materia逝 o wi瘯szej ni podana powy瞠j obj皻o嗆 redakcja mo瞠 zaproponowa autorowi wsp馧prac w opracowaniu i wydaniu pod egid PTMiTH monografii lub podr璚znika akademickiego. Je郵i autor nie wyrazi w tym kierunku zainteresowania, redakcja zaproponuje mu podzia publikacji na cz窷ci, kt鏎e b璠 publikowane jako oddzielne publikacje powi您ane tematycznie.

W przypadku prac opisuj帷ych wyniki eksperyment闚 z udzia貫m ludzi zabrania si podawania informacji umo磧iwiaj帷ych ich identyfikacj, chyba 瞠 informacje te s wa積e z naukowego punktu widzenia. W takim jednak przypadku autor musi posiada pisemn zgod na ujawnienie tych danych. Autor jest zobowi您any przed這篡 redakcji o鈍iadczenie o w豉軼iwym dope軟ieniu powy窺zej formalno軼i.

 

2.1 UKxD PRACY

Wymagany poni瞠j uk豉d pracy dotyczy publikacji klasyfikowanych jako podstawowa publikacja naukowa (patrz pkt. 1.1), pozosta貫 materia造 mog mie odr瑿ne formy pod warunkiem spe軟ienia wymaga zawartych w instrukcji edycyjnej (patrz pkt. 3).

Na pierwszej stronie nale篡 umie軼i pe軟e imi i nazwisko autora (autor闚), dane teleadresowe umo磧iwiaj帷e kontakt czytelnika z autorami. (patrz pkt 1.6). Nast瘼nie nale篡 w j瞛yku polskim umie軼i tytu publikacji i streszczenie wprowadzaj帷e czytelnika w tre嗆 pracy. Po streszczeniu nale篡 poda s這wa kluczowe identyfikuj帷e obszar dzia豉lno軼i naukowej opisywany w materiale. Potem nale篡 w j瞛yku angielskim poda tytu artyku逝, streszczenie oraz s這wa kluczowe. Je瞠li badania by造 wykonywane na zlecenie, w ramach grantu, pracy statutowej itd., nale篡 poda te informacje.

 

2.1.1 TYTU PRACY

Tytu pracy powinien by zwi瞛造 i kr鏒ki, jasno przedstawia tematyk pracy, zawiera inne s這wa, ni podane w dalszej cz窷ci s這wa kluczowe.

2.1.2 WST襾 DO PRACY

We wst瘼ie nale篡 przedstawi genez i uzasadni cel prowadzonych bada. Cytowan we wst瘼ie literatur ograniczy tylko do pozycji maj帷ych bezpo鈔edni zwi您ek z tre軼i wst瘼u. We wst瘼ie nie podaje si wynik闚 ani wniosk闚 z opisywanych bada.

 

2.1.3 MATERIA I METODY

W rozdziale nale篡 poda informacje dotycz帷e przedmiotu bada, zastosowanych metod i wykorzystanych materia堯w w spos鏏 jednoznaczny i wyczerpuj帷y umo磧iwiaj帷y czytelnikowi ewentualne powt鏎zenie opisywanych bada lub obserwacji w celu ich weryfikacji. Dla powszechnie znanych metod badawczych nale篡 poda odno郾iki literaturowe. Dla metod powszechnie znanych, ale nie publikowanych poda kr鏒ki opis. Zastosowane metody, kt鏎e s nowe lub istotnie zmodyfikowane nale篡 opisa szczeg馧owo. Nale篡 r闚nie szczeg馧owo wymieni zastosowane metody statystyczne. Nale篡 r闚nie wymieni szczeg馧owo zastosowane metody statystyczne.

 

2.1.4 WYNIKI

W rozdziale nale篡 poda w logicznej sekwencji w tek軼ie, tabelach lub rysunkach wyniki przeprowadzonych eksperyment闚 lub analiz. Podsumowa i uwypukli tylko wa積e obserwacje. Danych z tabel lub rysunk闚 nie nale篡 powtarza w tek軼ie gdzie powinny by jedynie podsumowane najwa積iejsze informacje. Ilo嗆 tabel i rysunk闚 ograniczy do potrzebnych w wyja郾ianiu wynik闚 i analiz oraz stwierdze autor闚. Jako alternatyw dla tabel z wieloma has豉mi nale篡 stosowa wykresy, ale nie dublowa danych w tabelach i na wykresach. W miar mo磧iwo軼i wyniki podawa ilo軼iowo z odpowiednimi wska幡ikami b喚du pomiaru lub niepewno軼i. Mo積a w tym miejscu zaprezentowa spos鏏 opracowania wynik闚 w celu ich analizy. Zastosowane metody statystyczne lub analityczne nale篡 opisa na tyle szczeg馧owo, aby czytelnik maj帷y dost瘼 do danych lub powtarzaj帷y eksperyment m鏬 za pomoc tej samej metody zweryfikowa podane wyniki. Nale篡

unika u篡wania terminologii technicznej w statystyce w spos鏏 nietechniczny oraz nale篡 obja郾ia terminy statystyczne, skr鏒y i zastosowane symbole.

 

2.1.5 DYSKUSJA WYNIK紟

W rozdziale nale篡 przeprowadzi analiz otrzymanych wynik闚 eksperymentu lub bada w aspekcie ich nowatorstwa lub walor闚 poznawczych i dydaktycznych. Nie nale篡 powtarza szczeg馧owych danych przedstawionych w poprzednich rozdzia豉ch, ale nale篡 w je wykorzysta do dokonania oceny wynik闚 na tle aktualnego stanu wiedzy w dziedzinie w oparciu o dane literaturowe (z przywo豉niem odpowiedniego pi鄉iennictwa).

 

2.1.6 WNIOSKI

W rozdziale nale篡 w punktach lub w formie opisowej (kr鏒ko) sprecyzowa wnioski wynikaj帷e z przeprowadzonych bada. Wnioski te powinny korespondowa z celami przedstawionymi we wst瘼ie. Nale篡 unika zamieszczania tzw. „wniosk闚 objawionych”, czyli niewynikaj帷ych z przeprowadzonych obserwacji, bada i analiz. Nale篡 wystrzega si stwierdze dotycz帷ych koszt闚 lub korzy軼i, je郵i praca nie zawiera analiz ekonomicznych. Je瞠li proponuje si hipotez to nale篡 to jednoznacznie zaznaczy. Nale篡 unika og豉szania priorytetu swoich bada i wzmiankowania bada, kt鏎e nie s jeszcze uko鎍zone [2]. Je郵i to mo磧iwe nale篡 por闚na publikowane obserwacje z innymi zbli穎nymi badaniami i poda ich ewentualne implikacje dla przysz造ch bada.

 

2.1.7 PODZI艼OWANIA

Przed zamieszczeniem wykazu wykorzystanej literatury nale篡 zamie軼i ewentualne podzi瘯owania w formie o鈍iadczenia, kt鏎e powinno okre郵i [2]:

− wk豉d do pracy, kt鏎y zas逝guje na uznanie, ale nie uzasadnia w陰czenia do autorstwa,

− podzi瘯owania za pomoc techniczn,

− podzi瘯owania za ewentualn pomoc finansow, przy czym nale篡 wymieni rodzaj pomocy,

 

2.1.8 LITERATURA

Liczba autocytowa nie mo瞠 przekroczy 20% pozycji pi鄉iennictwa. Bibliografi podajemy wed逝g stylu Vancouver: Numeracja cytowa odpowiada kolejno軼i wyst瘼owania w tek軼ie, gdzie s oznaczane cyframi arabskimi w nawiasach kwadratowych [8] na ko鎍u zdania i przed kropk Inicja造 imion autor闚 pisane s bez spacji i bez kropek, liczba inicja堯w nie wi瘯sza ni 2. Skr鏒 nazwy czasopisma pisany jest kursyw. Dokumenty opisujemy u篡waj帷 j瞛yka, w jakim dokument zosta sporz康zony (np. w opisie dokumentu angloj瞛ycznego zamiast skr鏒u "red." u篡 nale篡 "ed."). Pozycja bibliografii - cytowanie artyku逝 w czasopi鄉ie wygl康a nast瘼uj帷o:

9. Kovalsky R, Novak MK, Chrzan C. Pulmonary effect of latex allergy. Chest 2012; 44(9):231-38, DOI 11.240015/Ch 44.231

Je郵i dane czasopismo prowadzi ci庵陰 numeracj stron w ca造m roczniku numer mo瞠 zosta pomini皻y:

9. Kovalsky R, Novak MK, Chrzan C. Pulmonary effect of latex allergy. Chest 2012: 231-38. , DOI 11.240015/Ch 44.231

Podawanie numer闚 DOI, je瞠li artyku造 je posiadaj jest obowi您kowe. W przypadku wi瘯szej ni 6 liczby autor闚 artyku逝, po sz鏀tym wpisywane jest et al.: Je瞠li artyku jest w j瞛yku innym ni angielski, po numerze DOI okre郵any jest j瞛yk artyku逝 a nast瘼nie w nawiasach kwadratowych podawane t逝maczenie na j瞛yk angielski:

9. Kovalsky R, Novak MK, Chrzan C. P逝cny efekt alergii na lateks. Chest 2012; 44(9):231-38. DOI 11.240015/Ch 44.231 Polish [ Pulmonary effect of latex allergy]

Cytowanie pozycji ksi捫kowej (polskiej):

8. K這s R. Wapno sodowane w zastosowaniach wojskowych. Wyd. 1 Gdynia: PTMiTH; 2009: 19-22 Polish [Soda lime in military applications. 1th edition] ISBN 878-85-7121-000-3

Cytowanie rozdzia逝 w ksi捫ce (polskiej):

8. Skrzy雟ki S, K這s R, Tala鄂a Z. Wsp馧czesny sprz皻 nurkowy. w: Olsza雟ki R, Skrzy雟ki S, K這s R, redaktorzy. Problemy medycyny i techniki nurkowej. 1 wyd. Gda雟k Okr皻ownictwo i 瞠gluga; 1997. Polish [Problems diving medicine and technology 1th edition]

W przypadku braku ustalonej daty wydania, podaje si dat copyright lub dat druku. Gdy nie mo積a ustali roku wydania publikacji lub brak informacji o miejscu wydania, stosuje si zapis [b.r.] - kt鏎y oznacza brak roku, [b.m.] - brak miejsca.

Cytowanie ze strony internetowej:

8. Kovalsky R, Novak MK, Chrzan C. Pulmonary effect of latex allergy. Lublin. Uniwersytet medyczny w Lublinie, http://www.biblioteka.umlub.pl/aktualnosci/plubart.html [cytowano 2013-10-10]

Podczas cytowania nale篡 zachowa nast瘼uj帷e zasady:

− unika cytowania "pi皻rowego" tj. odnoszenia si do prac, w kt鏎ych nie ma cytowanych danych a jest cytat do kolejnej pracy, w kt鏎ej te dane si znajduj,

− cytowa rzetelnie tzn. nie przeinacza danych lub ich sensu,

− nie stosowa cytowania selektywnego tzn. pomijania prac, w kt鏎ych podane informacje stoj w sprzeczno軼i ze stawian przez autora tez,

− niedopuszczalne jest tzw. cytowanie niejawne w kt鏎ym cudze wyniki s przedstawiane jako w豉sne,

W celu korzystania ze stylu Vancouver w Microsoft Office Word mo積a taki styl pobra np. ze strony BibWord.
Pobrany plik nale篡 skopiowa do katalogu:
Bibliography\Style
kt鏎y znajduje si w:
...\Program Files\Microsoft Office\Office[xx]\Bibliography\Style
Po skopiowaniu styl b璠zie widoczny na li軼ie dost瘼nych styl闚.

2.2 WYMAGANIA EDYCYJNE

Materia nades豉ny do druku w PolHypRes powinien by napisany w ca這軼i czcionk Arial, Times New Roman lub Cambria 11 pcs w jednolitym stylu, bez podkre郵e, wersalik闚 i kapitalik闚. Wykorzystanie pogrubienia czcionki i kursywy nale篡 ograniczy do niezb璠nego minimum. W ca造m tek軼ie nale篡 zachowa pojedyncze odst瘼y pomi璠zy wierszami i normalne odst瘼y pomi璠zy znakami. Wszystkie marginesy 2,5 cm, bez marginesu na opraw. Format strony A4. W legendzie rysunk闚 i opisach tabel stosowa czcionk Arial 10 pcs. W ca造m tek軼ie stosowa akapit 1,25 cm.

 

2.2.1 TABELE

Tabele w tek軼ie nale篡 umieszcza wy鈔odkowane, kom鏎ki tabel, wy鈔odkowane, tekst tabeli napisany czcionk Cambria 11 pcs. Do opisu tabeli nale篡 zastosowa czcionk Arial 10 pcs, je郵i opis mie軼i si w jednym wierszu to powinien by wy鈔odkowany, je郵i nie, to wyjustowany. Nie dopuszcza si za陰czania tabel w postaci fotografii. Tabele nale篡 ponumerowa kolejno wed逝g kolejno軼i w陰czania do teksu (np.: Tabela 1), napis usytuowany z prawej strony tekstu.

 

2.2.2 ILUSTRACJE

Generalnie PHR zamieszcza ilustracje czarno-bia貫, w uzasadnionych przypadkach, kiedy ma to wp造w na jako嗆 i warto嗆 poznawcz materia逝 zamieszczane b璠 ilustracje kolorowe. W takim przypadku redakcja mo瞠 zaproponowa autorowi od這瞠nie publikacji w czasie do chwili edycji numeru, kt鏎y b璠zie wydawany w ca這軼i w kolorze. Ilustracje prosimy umieszcza w tek軼ie na pocz徠ku lub na ko鎍u strony. Ilustracja powinna by wy鈔odkowana, jej legenda napisana czcionk Arial 10 pcs. Je郵i legenda mie軼i si w jednym wierszu to powinna by wy鈔odkowana jak ilustracja, je郵i nie, to wyjustowana. Zamieszczone zdj璚ie powinno by w rozdzielczo軼i przynajmniej 200 dpi. Dopuszcza si jednolit numeracj dla rysunk闚 i zdj耩. Numer ilustracji powinien by zgodny z kolejno軼i pojawiania si w tek軼ie lub rozdziale. W takim przypadku numeracja jest dwupozycyjna: numer rozdzia逝 – kropka – numer ilustracji wed逝g kolejno軼i pojawiania si w rozdziale, (np.: rys. 1.2). Opisy do ilustracji i odno郾iki na niej powinny by jednoznaczne i czytelne, nie dopuszcza si liternictwa odr璚znego lub maszynowego. Publikacja powinna zawiera odpowiedni ilo嗆 ilustracji, ale zabrania si zamieszczania ilustracji, do kt鏎ych nie ma odno郾ik闚 w tek軼ie lub, kt鏎e nie wnosz 瘸dnej tre軼i merytorycznej do tekstu. Wskazane jest dostarczenie ilustracji do redakcji oddzielnie w formacie umo磧iwiaj帷ym ich edycj (*.jpg, *.tif), je郵i jest to wykres wygenerowany za pomoc pakietu MS Excel to w przypadku dostarczenia rysunku osobno uprasza si o dostarczenie go z arkuszem 廝鏚這wym w MS Excel. Je郵i jest wykresem wygenerowanym w innym oprogramowaniu np. Statistica to, je郵i nie jest umieszczony w tek軼ie nale篡 dostarczy go jako plik graficzny (*.jpg, *.tif). Do ilustracji dostarczonej osobno musi by do陰czona informacja o miejscu jego usytuowania w tek軼ie. Preferowana jest grafika wektorowa, nie rastrowa. Redakcja nie ponosi odpowiedzialno軼i za umieszczenie w nades豉nym materiale ilustracji, do kt鏎ej autor nie ma praw autorskich.

 

2.2.3 R紟NANIA

R闚nania nale篡 napisa za pomoc edytora r闚na programu MS Word. R闚nanie powinno by wy鈔odkowane, rozmiar czcionki normalny 12 pcs, indeks g鏎ny i dolny 10 pcs, indeks g鏎ny i dolny podrz璠ny 9 pcs, symbol 12 pcs, podsymbol 10 pcs. Numeracja r闚nania w nawiasie okr庵造m, np.: (1), usytuowana przy prawej kraw璠zi tekstu. Numer zgodny z kolejno軼i pojawiania si w tek軼ie lub rozdziale. W takim przypadku numeracja jest dwupozycyjna: numer rozdzia逝 – kropka – numer r闚nania wed逝g kolejno軼i pojawiania si w rozdziale, np: (1.2). Pod r闚naniem nale篡 wyja郾i wszystkie zastosowane w nim skr鏒y i symbole.

 

2.2.4 CYTOWANIA

Formy cytowania naukowego wynikaj z r騜norodnych tradycji oraz komunikatywno軼i i oszcz璠no軼i miejsca. Zdaj帷 sobie spraw, 瞠 cytowanie w tzw. systemie harwardzkim (np.: [Kowalski 2007]) jest bardzo dogodne dla autora redakcja maj帷 na uwadze wygod czytelnika wprowadza system PWN zmodyfikowany. Modyfikacja polega na umieszczeniu numeru publikacji z wykazu literatury w nawiasie kwadratowym (np.: [2]) na ko鎍u zdania, w kt鏎ym s cytowane informacje i przed kropk. Je郵i 廝鏚e danej informacji jest wi璚ej dopuszcza si mo磧iwo嗆 ich wyszczeg鏊nienia po przecinku (np.: [2,3,7]). Zaleca si, je郵i to mo磧iwe cytowanie danych i hipotez lub twierdze oraz teorii a nie konkretnych zda i kompozycji s這wnych. Podczas cytowania nale篡 zachowa nast瘼uj帷e zasady:

− unika cytowania „pi皻rowego” tj. odnoszenia si do prac, w kt鏎ych nie ma cytowanych danych a jest cytat do kolejnej pracy, w kt鏎ej te dane si znajduj,

− cytowa rzetelnie tzn. nie przeinacza danych lub ich sensu,

− nie stosowa cytowania selektywnego tzn. pomijania prac, w kt鏎ych podane informacje stoj w sprzeczno軼i ze stawian przez autora tez,

− niedopuszczalne jest tzw. cytowanie niejawne w kt鏎ym cudze wyniki s przedstawiane jako w豉sne,

− ostro積ie stosowa autocytowanie tj. cytowanie w豉snych prac tylko wtedy, gdy jest to naprawd uzasadnione,

 

2.2.5 SKR紘Y I SYMBOLE

Nale篡 stosowa standardowe skr鏒y i symbole. Zabrania si stosowania skr鏒闚 i symboli w tytule i streszczeniu. Pierwsze u篡cie skr鏒u w tek軼ie musi by wyja郾ione, chyba 瞠 jest to standardowa jednostka miary [2].

Instrukcja umieszczania pracy: http://www.phr.net.pl/instrukcjaautor.php

 


 

© 2017 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl