PHR3(76)2021

PHR3(76)2021 : download full issue

Articles:

1

Title: OCENA WPŁYWU UKŁADU OPTYCZNEGO WODA-ILUMINATOR PŁASKORÓWNOLEGŁY-POWIETRZE NA WIELKOŚĆ OBIEKTU OBFOTOGRAFOWANEGO

Author: Ł. Sokół, A. Olejnik

Abstract: W materiale omówiono problematykę wpływu układu optycznego woda – iluminator płaskorównoległy - powietrze na wielkość obiektu obfotografowanego w środowisku podwodnym, przedstawiono analizę funkcji opisującej wielkość kątową obiektu obfotografowanego takim układem oraz wyniki symulacji komputerowych. Wskazano, że przy zastosowaniu takiego typu układu optycznego w praktyce największy wpływ na wielkość wyjściową ma wartość kąta padania promieni od fotografowanego obiektu na płaszczyznę iluminatora.

Key words: inżynieria mechaniczna, technologia prac podwodnych, podwodna fotogrametria inżynieryjna.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0013

Polish version: download

English version: download

2

Title: POJAZDY PODWODNE W PRACACH NAUKOWYCH UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO - PROJEKTY

Author: Tadeusz Graczyk

Abstract: W artykule przedstawiono rozwój i zakres prac badawczych w początkowym okresie zainteresowania techniką głębinową w Polsce w latach 80. ubiegłego wieku. Prace te przebiegały na ówczesnej Politechnice Szczecińskiej, a dotyczyły najpierw badań poziomu techniki światowej, potem budowy doświadczalnych podwodnych aparatów bezzałogowych. Zwieńczeniem prac było opracowanie projektów załogowych pojazdów głębinowych, których budowa uzależniona była od zamówień państw Bloku Wszchodniego. Zmiany polityczo-ekonomiczne spowodowały zaniechanie kontynuacji prac.

Key words: technologia podwodna, pojazdy podwodne, załogowe pojazdy podwodne.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0014

Polish version: download

English version: download

3

Title: OCENA OBCIĄŻENIA FIZJOLOGICZNEGO NURKA PODCZAS UTRZYMYWANIA SIĘ W POZYCJI PIONOWEJ NA POWIERZCHNI W ZALEŻNOŚCI OD WYKORZYSTYWANEGO URZĄDZENIA RATUNKOWO – WYPORNOŚCIOWEGO

Author: Aleksandra Żebrowska, Piotr Siermontowski, Rafał Mikołajczyk, Marcin Sikora, Olga Łakomy

Abstract: Dotychczas nie w pełni poznane są reakcje fizjologiczne, które wpływają na zdolność utrzymania się w warunkach zanurzenia w wodzie nurków w sytuacji zagrożenia. Sugeruje się, że zdolności przystosowawcze do długotrwałego obciążenia organizmu podczas utrzymywania się w pozycji pionowej na powierzchni mogą wynikać z indywidualnych predyspozycji nurka i stosowanych urządzeń ratunkowo-wypornościowych. Celem badań była ocena obciążenia fizjologicznego nurka w sprzęcie lekkim podczas utrzymywania się w pozycji pionowej na powierzchni w zależności od wykorzystywanego urządzenia ratunkowo – wypornościowego. W badanej grupie nurków zmierzono wskaźniki fizjologiczne podczas zanurzenia w wodzie w pozycji pionowej z utrzymaniem twarzy na powierzchni w dwóch różnych kamizelkach ratunkowo – wypornościowych tj.: klasycznej i typu skrzydło. Większe zapotrzebowania na tlen, przyspieszenie rytmu pracy i większe ryzyko obniżenia dostępności tlenu po trzydziestu minutach utrzymywania się na powierzchni wody stwierdzono w kamizelce typu skrzydło w porównaniu do kamizelki klasycznej. Wyniki badań niniejszej pracy potwierdzają możliwość wykorzystania wskaźników fizjologicznych do oceny funkcji ratunkowej urządzeń wypornościowo-ratunkowych u nurków.

Key words: nurkowanie, kamizelka ratunkowo-wypornościowa, bezpieczeństwo, wydolność fizyczna.

DOI: http://doi.org/ DOI: 10.2478/phr-2021-0015

Polish version: download

English version: download

4

Title: ZDARZENIA NIEPOŻĄDANE PODCZAS TLENOTERAPII HIPERBARYCZNEJ – PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Author: Dorota Ubysz, Wojciech Giermaziak, Aurelia Ostrowska2

Abstract: Tlenoterapia hiperbaryczna jak każda metoda terapii niesie ryzyko powikłań. Artykuł stanowi przegląd wyników badań dotyczących zdarzeń niepożądanych tlenoterapii hiperbarycznej. Do najczęstszych należą: borotrauma ucha środkowego, zatok przynosowych czy płuc, toksyczność tlenowa może być płucna, oczna w skrajnych przypadkach prowadząca do zaćmy, klaustrofobia, obrzęk płuc czy hipoglikemia. Jak wykazały badania, do zdarzeń tych dochodzi w przypadku wysokiego stężenia lub wysokiego ciśnienia tlenu. W zależności od ciężkości powikłań są one krótkotrwałe nie powodujące przerwania terapii oraz długotrwałe wykluczające kontynuowanie leczenia. Jednakże zdarzenia niepożądane związane z tlenoterapią występują rzadko i są przeważnie łagodne, co potwierdza, że HBOT jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia zarówno choroby dekompresyjnej, zatruć tlenkiem węgla, czy leczeniem ran przewlekłych, opóźnionych urazów popromiennych czy martwiczych infekcji tkanek miękkich.

Key words: Tlenoterapia hiperbaryczne, HBOT, bezpieczeństwo, powikłania tlenoterapii.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0016

Polish version: download

English version: download

5

Title: WYSTĘPOWANIA PRZECIWCIAŁ ANTI-HAV IGG W POPULACJI MAKROREGIONU ŁÓDZKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WIEKU

Author: Gabriela Henrykowska, Kornelia Kotecka, Aleksandra Jabłkowska, Andrzej Buczyński, Joanna Woźny

Abstract: Na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat zaobserwowano w Polsce stopniowy spadek zachorowań na wirusowe zapalenie wątroby typu A i zwiększenie populacji osób nieuodpornionych, zwłaszcza w grupie osób młodych. Celem pracy była ocena obecności swoistych przeciwciał anty-HAV IgG w zależności od wieku, wśród osób nie szczepionych przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A. Zaobserwowano statystycznie znamiennie więcej pacjentów do 45 roku życia z wynikiem anty-HAV IgG ujemnym niż badanych powyżej 45 roku życia, a współczynnik korelacji Fi-kwadrat (Φ2) wynosił 0,263 pomiędzy rozpatrywanymi zmiennymi. Z analizy danych wynika, że z wiekiem rośnie liczba osób posiadających swoiste przeciwciała przeciw wirusowi zapalenia wątroby typu A w klasie IgG. Ryzyko zakażenia wirusem zaplenia wątroby typu A u osób poniżej 45 roku życia jest wysokie ze względu na powszechną seronegatywność w tej grupie wiekowej.

Key words: wirusowe zapalenie wątroby typu A, anty-HAV IgG, seroprewalencja.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0017

Polish version: download

English version: download

6

Title: NURKOWANIE NAUKOWE W POLSCE I ZAPROSZENIE DO POLSKIEGO KOMITETU NURKOWANIA NAUKOWEGO

Author: Piotr Bałazy, Bartosz Kontny, Janusz Różycki, Michał Saniewski, Dariusz Puczko, Andrzej Pydyn

Abstract: Nurkowanie naukowe (tj. nurkowanie w celach badawczych organizowane przez uczelnie i instytuty badawcze) zostało wyłączone spod ustawy o wykonywaniu prac podwodnych w 2014 r. Za wyjątkiem wprowadzenia wewnętrznych regulacji w kilku instytucjach naukowych zajmujących się badaniami podwodnymi, na poziomie krajowym pozostaje ono jak dotąd nieuregulowane żadnymi przepisami. Grupa inicjatywna składająca się z sześciu instytucji naukowych w maju b.r. powołała do życia Polski Komitet Nurkowania Naukowego – PKNN. Jego celem jest zjednoczenie polskich instytucji wykorzystujących nurkowanie naukowe w swojej działalności, reprezentowanie ich interesów na arenie krajowej i międzynarodowej, współpraca i wymiana doświadczeń, przyjęcie i wypracowanie odpowiednich norm i procedur, w tym w zakresie bezpieczeństwa, a także doprowadzenie w przyszłości do wprowadzenia w Polsce przepisów regulujących w pełni nurkowanie naukowe, jak również wspieranie rozwoju tej dziedziny badań podwodnych w Polsce.

Key words: płetwonurkowanie w celach badawczych, badania podwodne, prace podwodne.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2021-0018

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230