PHR4(73)2020

PHR4(73)2020 : download full issue

Articles:

1

Title: ZASTOSOWANIE SYSTEMU POMIAROWEGO DITLENKU WĘGLA DO KONTROLI PROCESU OTRZYMYWANIA POWIETRZA ODDECHOWEGO NA TLENOWE WARUNKI HIPERBARYCZNE

Author: Arkadiusz Woźniak

Abstract: Utrzymanie stabilnej zawartości ditlenku węgla w procesie otrzymywania powietrza oddechowego ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych oraz kosztów strat wynikających z niskiej jakości produktu. W artykule podjęto tematykę związaną z implementacją zabezpieczających systemów pomiarowych do kontroli online procesu produkcji powietrza oddechowego. Na podstawie zakwalifikowanego systemu kontroli dokonano oceny zdolności racjonalizowanego procesu, ujawniono jego aktualny stan oraz potencjał poprawy w zakresie eliminacji wad spowodowanych nadmierną zawartością ditlenku węgla. Ze względów procesowych dokonano oceny skuteczności monitoringu procesu online względem dotychczas stosowanej kontroli okresowej próbek za pomocą laboratoryjnych metod analizy instrumentalnej. Analizę przeprowadzono w KTPP AMW dla systemu zasilania sprężonym powietrzem kompleksu DGKN - 120.

Key words: zdolność procesu, jakość powietrza oddechowego, nurkowe czynniki oddechowe, systemy pomiarowe, zmienność procesu, eliminacja ditlenku węgla

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2020-0020

Polish version: download

English version: download

2

Title: UTRATA WŁASNOŚCI TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH ELEMENTÓW TECHNIKI NURKOWEJ W PROCESACH EKSPLOATACJI

Author: Zbigniew Talaśka

Abstract: Autor podjął próbę usystematyzowania i porównania różnych rodzajów utraty własności techniczno-użytkowych obiektów związanych z techniką nurkową z innymi obszarami działalności człowieka, w których wykorzystywane są urządzenia techniczne w procesach eksploatacji. Za podstawę przyjął obszerną literaturę opisującą m.in. zagadnienia zużywania się części maszyn, ich uszkodzenia, awarie itp. zjawiska, występujące praktycznie w „życiu” każdego obiektu technicznego. Specyfika techniki nurkowej sprawia, że jest to stosunkowo mało analizowany segment działalności pod względem eksploatacyjnym. W oparciu o przeprowadzone analizy publikacji oraz materiały własne autor dokonał ich przeglądu i dopasowania pod kątem podobieństwa utraty właściwości techniczno-użytkowych różnych elementów techniki nurkowej w stosunku do podziałów i kryteriów stosowanych w ogólnie rozumianej eksploatacji.

Key words: inżynieria mechaniczna, eksploatacja techniki nurkowej, uszkodzenia sprzętu nurkowego i obiektów hiperbarycznych.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2020-0021

Polish version: download

English version: download

3

Title: “SERCOWO-NACZYNIOWE TOP TRZY” – CZY PACJENCI Z NAJBARDZIEJ ROZPOWSZECHNIONYMI CHOROBAMI UKŁADU KRĄŻENIA SĄ KANDYDATAMI DO REKREACYJNEGO NURKOWANIA?

Author: Ewa Mańka, Bartosz Skuratowicz, Sebastian Kwiatek, Maciej Krupowies, Karolina Sieroń

Abstract: Choroby układu krążenia takie jak choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze czy cukrzyca są jednymi z najczęściej występujących chorób. Stale rosnąca liczba nurków rekreacyjnych zmusza do zastanowienia się nad skutkami nurkowania osób z chorobami układu krążenia, u których w trakcie nurkowania dochodzi do poważnych zmian. Osoby będące w grupie ryzyka powinny zostać poddane ocenie medycznej przed kwalifikacją do nurkowania by zminimalizować ryzyko wystąpienia powikłań.

Key words: nurkowanie, choroby układu krążenia.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2020-0022

Polish version: download

English version: download

4

Title: BADANIA UMIEJĘTNOŚCI PŁYWANIA KIERUNKOWEGO POD WODĄ U PŁETWONURKÓW

Author: Bogumił Filipek

Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem programu ćwiczeń fizycznych dla poprawy orientacji podwodnej nurków wojskowych. Badania przeprowadzono na grupie 120 żołnierzy z których część (grupa badana) poddana była dodatkowemu treningowi przez okres 3 miesięcy. Podczas sprawdzianu w pływaniu pod wodą po linii prostej w złych warunkach widoczności grupa badana osiągnęła wyniki statystycznie znamiennie lepsze od grupy kontrolnej. Badanie polegało na pomiarze kąta odchylenia trasy jaką płynął nurek od zadanej linii prostej.

Key words: nurkowanie, orientacja podwodna, ćwiczenia.

DOI: http://doi.org/DOI: 10.2478/phr-2020-0023

Polish version: download

English version: download

5

Title: OCENA JAKOŚCI UŻYTKOWYCH I ILOŚCIOWA WÓD PODZIEMNYCH W OKOLICACH KUTNA POD WZGLĘDEM PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA. CZĘŚĆ II

Author: Piotr Siermontowski, Patryk Tomasz Kubiak

Abstract: W pracy przedstawiono charakterystykę źródeł wody pitnej a następnie wykonano analizę występujących w poszczególnych punktach poboru wody na terenie powiatu Kutnowskiego odchyleń od normy w zakresie jonów żelaza, manganu, amoniaku, sodu, chlorków a także innych czynników wpływających na jakość wody pitnej w latach 2015 - 2017. Przeanalizowano także możliwe przyczyny które spowodowały przekroczenia dopuszczalnych norm.

Key words: woda pitna, właściwości, zanieczyszczenia, powiat Kutno.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2020-0024

Polish version: download

English version: download

6

Title: MASOWE POJAWY KROCIONOGÓW W OKRESIE GLOBALNEJ ZMIANY KLIMATYCZNEJ

Author: Barbara Nieradko-Iwanicka, Monika Jung

Abstract: Od czasów przedindustrialnych odnotowano wzrost średniej temperatury na świecie o 1,5°C. Sprzyja to rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych przez wektory oraz masowemu występowaniu stawonogów. Krocionogi mogą przenosić czynniki zakaźne, atakować domy i gospodarstwa, powodować podrażnienia skóry w przypadku kontaktu z ich wydzielinami. Celem badań było znalezienie informacji o masowych pojawach krocionogów oraz identyfikacja miejsc i okresów, w których to się dzieje. Dokonano systematycznego przeglądu publikacji dostępnych w internetowych bazach naukowych i bibliotece Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Aż 5 doniesień o masowym występowaniu krocionogi pochodziło z Japonii, 3 z Brazylii, 3 z Australii, 2 z Niemiec i Węgier oraz pojedyncze publikacje z Rumunii, Norwegii, Polski i Madagaskaru. W Japonii zaobserwowano 8-letnią cykliczność masowego występowania krocionogów. Japonia i Australia mają problemy na kolei z powodu tych organizmów. W innych krajach są one uciążliwe dla ludzi, gdy wchodzą do ich mieszkań i stanowią obciążenie w rolnictwie i ogrodnictwie, dlatego testowane są mechaniczne, chemiczne i biologiczne metody zwalczania krocionogów. Z drugiej strony krocionogi pomagają w kompostowaniu odpadów organicznych. Podsumowując: globalnym zmianom klimatu towarzyszy wzrost częstotliwości masowych pojawów krocionogów.

Key words: stawonogi; zmiana klimatu; biologia; krocionogi.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2020-0025

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230