PHR3(72)2020

Articles:

1

Title: WYBRANE ZAGROŻENIA PROCESU DEKOMPRESJI, CZĘŚĆ II: ANALIZA WYBRANYCH RODZAJÓW RYZYKA

Author: Ryszard Kłos

Abstract: najczęściej na drodze zmian ciśnienia i/lub składu czynnika oddechowego w funkcji czasu. Jednak na proces dekompresji ma wpływ większa liczba inherentnych czynników niż tylko zmiany ciśnienia i składu czynnika oddechowego. Ich wartości powinny być utrzymywane w pewnych zakresach, jednak zdarza się, że kontrola nad nimi nie może być dotrzymana. W taki przypadku stają się one elementami rezydualnego ryzyka procesu dekompresji. Bezpieczeństwo dekompresji powinno być zapewniane, między innymi, poprzez analizę rezydualnego ryzyka dla każdej realizacji procesu dekompresji.

Key words: dekompresja, ryzyko, zagrożenie, choroba dekompresyjna.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2020-0014

Polish version: download

English version: download

2

Title: REJESTROWANIE NURKOWAŃ NAUKOWYCH W KRAJACH, W KTÓRYCH ZACZYNA SIĘ PROGRAM NURKOWY: FORMULARZE SCIDIVE

Author: Bernabé Moreno

Abstract: Kontrole przed nurkowaniem i dzienniki nurkowe stanowią podstawową dokumentację dla każdej operacji nurkowej i muszą być włączone jako obowiązkowe "dobre praktyki operacyjne" do projektów nurkowań naukowych (SD). Dane zawarte w dziennikach nurkowych mogą różnić się szczegółowością, jednak istnieją podstawowe informacje, które należy podać w oparciu o światowe standardy. W odróżnieniu od kilku rozwiniętych krajów w Europie, Ameryce Północnej i Australazji, istnieją kraje o dopiero rozpoczynających się, czasem nieuregulowanych, programach SD. W poniższym artykule podkreślono znaczenie dokumentacji w SD oraz przedstawiono formularze zapisów jako wzory, w tym wersje w języku angielskim i hiszpańskim. Inspektor Nurkowania (DS) jest osobą wyznaczoną do wypełniania "Dziennego Dziennika SciDive" i "Arkusza Dziennika Nurkowania głębinowego i powierzchniowego" (odpowiednio Tabela 1, 2 i 3), podczas gdy każdy nurek jest odpowiedzialny za wypełnienie osobistego "Cyfrowego Dziennika Nurkowania SciDiver" (Tabela 4). Informacje o charakterze ogólnym i szczegółowym dla wszystkich tabel są opisano na łamach całego tekstu. Wysiłek ten został podjęty w celu ułatwienia systematycznego zarządzania danymi i rozpoczęcia tworzenia podstaw do opracowania solidnych narodowych/regionalnych standardów dla operacji nurkowania naukowego, szczególnie dla tych krajów, w których programy nurkowania naukowego dopiero zaczynają funkcjonować.

Key words: nurkowanie naukowe, dzienniki nurkowe, warunki hiperbaryczne, ocena ryzyka, dobre praktyki operacyjne.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2020-0015

English version: download

3

Title: WPŁYW RÓŻNYCH FORM INFORMACJI ZWROTNEJ NA DOKŁADNOŚĆ GENEROWANIA SIŁY I NA ZDOLNOŚĆ DO JEJ RÓŻNICOWANIA W PROSTYCH RUCHACH CYKLICZNYCH KOŃCZYNĄ GÓRNĄ I DOLNĄ

Author: Stefan Szczepan, Zofia Wróblewska, Andrzej Klarowicz, Ryszard Błacha, Marek Rejman

Abstract: Cel: Celem badań była ocena dokładności generowania siły przez kończyny oraz identyfikacja zdolności do jej różnicowania podczas powtarzania ze stopniowo wzrastającą wartością, w odpowiedzi na różnego rodzaju zewnętrzpochodne informacje zwrotne. Materiał i Metody: W badaniach uczestniczyło dziewiętnaście zdrowych i aktywnych fizycznie chłopców i dziewcząt w wieku 12.82±0.34 lat, o wysokości ciała 157.05±9.02 cm i masie ciała 44.89±7.89 kg. Zadania polegały na wykonaniu kolejno z rosnącą siłą serii pociągnięć i pchnięć dźwigni kinestezjometru prawą i lewą kończyną górną oraz na wykonaniu serii nacisków kończynami dolnymi na pedał kinestezjometru. Zadania wykonywano pod wpływem: dźwiękowej informacji zwrotnej o różnym natężeniu, werbalnej informacji zwrotnej o różnej sile głosu oraz bez informacji zwrotnej. Wykonano także test retencyjny. Do oceny poziomu dokładności generowanej siły wykorzystano autorski wskaźnik dokładności generowanej siły (FPAIndex). Wyniki: Wyniki odzwierciedlające wartość FPAIndex w skali punktowej wskazały że najwyższy poziom różnicowania kinestetycznego zaobserwowano w przypadku próby pozbawionej informacji zwrotnej (1.17 pkt), a najniższy w próbie z przekazem werbalnej informacji zwrotnej (3.33 pkt). Były one jednak pozbawione wartości statystycznej. Analiza wariancji ANOVA z porównaniem wielokrotnym, wykonanym testem post-hoc Tukeya (HSD) wykazała istotnie najniższy (p=0.0402) poziom FPA (x̄36.12±18.29 [N]), tylko dla czynności naciskania lewą kończyną dolną (LL PRESS) w teście retencyjnym, gdy badanym nie dostarczano informacji zwrotnej. Wnioski: Wyniki badań pokazały, że werbalne i dźwiękowe zewnątrzpochodne informacje zwrotne nie mają wpływu na dokładność wytwarzania siły kończynami górnymi i dolnymi a także na zdolność jej różnicowania podczas wykonywania ruchów prostych wśród dzieci.

Key words: werbalna informacja zwrotna, dźwiękowa informacja zwrotna, dokładność generowania siły, różnicowanie kinestetyczne.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2020-0016

Polish version: download

English version: download

4

Title: BADANIA UMIEJĘTNOŚCI PŁYWANIA KIERUNKOWEGO POD WODĄ U PŁETWONURKÓW

Author: Bogumił Filipek

Abstract: W artykule przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem programu ćwiczeń fizycznych dla poprawy orientacji podwodnej nurków wojskowych. Badania przeprowadzono na grupie 120 żołnierzy z których część (grupa badana) poddana była dodatkowemu treningowi przez okres 3 miesięcy. Podczas sprawdzianu w pływaniu pod wodą po linii prostej w złych warunkach widoczności grupa badana osiągnęła wyniki statystycznie znamiennie lepsze od grupy kontrolnej. Badanie polegało na pomiarze kąta odchylenia trasy jaką płynął nurek od zadanej linii prostej.

Key words: nurkowanie, orientacja podwodna, ćwiczenia.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2020-0017

Polish version: download

English version: download

5

Title: ZMIENNOŚĆ UDZIAŁU RÓŻNYCH FORM RTĘCI W ZLEWNIACH RZEK POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU – CASE STUDY

Author: Karolina Gębka, Magdalena Bełdowska

Abstract: Rtęć (Hg) uznawana jest za globalne zanieczyszczenie środowiska. Pomimo przeprowadzenia licznych badań na całym świecie transformacje rtęci w środowisku naturalnym nie są ciągle do końca poznane. Dodatkowo obecnie obserwowane są coraz częściej występujące susze oraz intensywne deszcze, które przyczyniają się do zmian w obiegu Hg. Tym samym celem przeprowadzonych badań było rozpoznanie wpływu skrajnych warunków meteorologiczno-hydrologicznych na dopływ różnych form rtęci do strefy brzegowej Zatoki Puckiej. Badania zostały przeprowadzone na stacjach ujściowych czterech rzek należących do zlewiska południowego Bałtyku: Reda, Zagórska Struga, Gizdepka i Płutnica. Uzyskane wyniki wykazały, że parametry meteorologiczno-hydrologiczne wpływają na specjację rtęci w zlewniach rzek, co przekłada się na dopływ labilnej rtęci do południowego Bałtyku.

Key words: Hg, transformacje Hg, zlewnie rzek, Morze Bałtyckie

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2020-0018

Polish version: download

English version: download

6

Title: OCENA JAKOŚCI UŻYTKOWYCH I ILOŚCIOWA WÓD PODZIEMNYCH W OKOLICACH KUTNA POD WZGLĘDEM PRZYDATNOŚCI DO SPOŻYCIA. CZĘŚĆ I.

Author: Patryk Tomasz Kubiak, Piotr Siermontowski

Abstract: W pracy przedstawiono charakterystykę źródeł wody pitnej a następnie wykonano analizę występujących w poszczególnych punktach poboru wody na terenie powiatu Kut-nowskiego odchyleń od normy w zakresie jonów żelaza, manganu, amoniaku, sodu, chlor-ków a także innych czynników wpływających na jakość wody pitnej w latach 2015 - 2017. Przeanalizowano także możliwe przyczyny które spowodowały przekroczenia dopuszczalnych norm.

Key words: woda pitna, właściwości, zanieczyszczenia, powiat Kutno.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2020-0019

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230