PHR4(69)2019

PHR4(69)2019 : download full issue

Articles:

1

Title: KWALIFIKACJA SYSTEMU POMIAROWEGO DITLENKU WĘGLA DO NADZOROWANIA I DOSKONALENIA PROCESU OTRZYMYWANIA POWIETRZA ODDECHOWEGO PRZEZNACZONEGO NA TLENOWE WARUNKI HIPERBARYCZNE

Author: Arkadiusz Woźniak

Abstract: Utrzymanie stabilnej zawartości ditlenku węgla poniżej ustalonych wymagań krytycznych CTQ1 w procesie otrzymywania powietrza oddechowego na hiperbaryczne warunki tlenowe ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wykonywania prac podwodnych. W artykule podjęto tematykę walidacji wytypowanego systemu pomiarowego do kontroli online procesu produkcji czynnika oddechowego oraz opisano zagadnienia zastosowania wielowymiarowych systemów sensorycznych do kontroli parametrów krytycznych procesu produkcyjnego w systemach produkcyjnych. przewidzianych do intensywnej eksploatacji w oddaleniu od baz zaopatrywania. W takim przypadku należy rozważyć możliwość wykonywania pomiaru zanieczyszczeń w trybie online2. Monitoring analizowanego procesu z punktu widzenia możliwości minimalizacji jego zmienności powinien być zorientowany na pomiar wartości wejściowych lub procesowych w taki sposób aby już na etapie produkcji zapobiegać wystąpieniu potencjalnych defektów. Ocenę wytypowanego do badań systemu pomiarowego CCS3 przeznaczonego do kontroli zawartości ditlenku węgla przeprowadzono w KTPP AMW4 dla systemu zasilania sprężonym powietrzem kompleksu DGKN – 1205. Ocenę systemu prowadzono z wykorzystaniem procedur MSA6 oraz metod statystycznego sterowania procesem SPC7.

Key words: nurkowe czynniki oddechowe, systemy pomiarowe, jakość powietrza oddechowego do celów nurkowych, analiza systemu pomiarowego.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0017

Polish version: download

English version: download

2

Title: ZAGADNIENIE SWOBODNEJ POWIERZCHNI ADSORBENTU W OPISIE MONOWARSTWOWEJ MOBILNEJ ADSORPCJI GAZU NA CIELE STAŁYM

Author: Jerzy K. Garbacz, Jerzy Ciechalski, Mariusz Kozakiewicz

Abstract: W pracy scharakteryzowano koncepcję monowarstwowej mobilnej adsorpcji gazu na homogenicznej powierzchni ciała stałego. Omówiono teoretyczne podstawy fenomenologicznego wariantu opisu równowagi adsorpcyjnej w przedmiotowym układzie. Przedyskutowano istotne cechy dotychczasowych rozwiązań omawianego zagadnienia podkreślając wpływ swobodnej powierzchni adsorbentu na postać finalnego równania adsorpcji. Przedstawiono własną, alternatywną wobec wcześniejszych, koncepcję powierzchni swobodnej opartą na zmodyfikowanym dwuwymiarowym analogu równania Reissa, Frischa i Lebowitza. Otrzymane równanie adsorpcji poddano testowi ze względu na parametry krytyczne dwuwymiarowej kondensacji warstwy adsorpcyjnej, a następnie zastosowano do opisu literaturowych danych doświadczalnych. Przeprowadzona weryfikacja potwierdziła poprawność i użyteczność proponowanej koncepcji.

Key words: adsorpcja, monowarstwa, mobilność, kondensacja dwuwymiarowa.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0018

Polish version: download

English version: download

3

Title: POLSKA DROGA REALIZACJI DEKOMPRESJI W PODWODNYCH PRACACH GŁĘBINOWYCH CZĘŚĆ II. TABELE DEKOMPRESYJNE DO KOMERCYJNYCH NURKOWAŃ GŁĘBINOWYCH W NASZYM KRAJU

Author: Stanisław Skrzyński

Abstract: W artykułuje autor przedstawia specyfikę dekompresji nurkowań głębinowych w odniesieniu do metod stosowanych w pracach podwodnych, ze szczególnym uwzględnieniem nurkowań komercyjnych w naszym kraju. W strefie głębokości 50 - 90 m na polskim offshore w podwodnych pracach głębinowych (prace poniżej głębokości 50 m) stosowano dekompresję w oparciu o tabele przeznaczone do nurkowań z użyciem dzwonu. Uwarunkowania techniczno-organizacyjne i formalne tych prac podwodnych odpowiadały posiadanemu krajowemu potencjałowi do nurkowania. Realizacja dekompresji, szczególnie w nurkowaniach głębinowych, daje możliwości jej wykonania na wiele sposobów. Te z kolei wynikają z doświadczenia, posiadanej techniki nurkowej, organizacji i specyfiki prac podwodnych. W artykule przedstawiono realizację dekompresji od strony wykonawczej podwodnych pracach głębinowych opracowywanych i realizowanych przez Zakładu Technologii Prac Podwodnych Akademii Marynarki Wojennej przy współpracy z Marynarką Wojennej do 2001 roku i firmami cywilnymi do chwili obecnej.

Key words: osobisty komputer nurkowy, zastosowanie komputera nurkowego dekompresja nurków prace głębinowe nurkowanie głębokie, nurkowanie profesjonalne, dane nurkowania głębokiego, dzwon nurkowy, mieszaniny oddechowe, dekompresja nurków, tabele dekompresji.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0019

Polish version: download

English version: download

4

Title: BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA MASA CIAŁA/MASA SERCA [C/S] W LECZONYM I NIELECZONYM DOŚWIADCZALNYM URAZIE CIŚNIENIOWYM PŁUC

Author: Piotr Siermontowski, Wojciech Kozłowski, Katarzyna Pleskacz

Abstract: Warunkiem powstania urazu ciśnieniowego płuc [PB] jest zatrzymanie czynnika oddechowego w płucach podczas gwałtownego obniżania ciśnienia zewnętrznego lub wtłaczanie tego czynnika do dróg oddechowych pod zwiększonym ciśnieniem, czy też w objętości przekraczającej maksymalną pojemność płuc. Wówczas dochodzi do rozrywania miąższu płucnego i przedostania się powietrza zarówno do jamy opłucnowej, jak i/lub do światła rozrywanych naczyń krwionośnych znajdujących się w przegrodach międzypęcherzykowych. Pozostawia to trwałe następstwa w miąższu płucnym. Celem badań była ocena wpływu zmian po przebytym PB na mięsień sercowy oraz znaczenia leczenia hiperbarią na nasilenie tych zmian w sercu. Do badań użyto serc 35. królików. U zwierząt grupy doświadczalnej w komorze ciśnieniowej wykonywano PB, stosując autorska metodę opisaną we wcześniejszych publikacjach. Część zwierząt z tej grupy leczono hiperbarią powietrzną. Grupę porównawczą stanowiły zwierzęta, którym podczas symulowanego nurkowania nie wykonywano PB. Wszystkie zwierzęta po doświadczeniu ważono, obserwowano przez cztery tygodnie a następnie uśmiercono. Podczas autopsji pobierano między innymi całe serca, które po utrwaleniu ważono. Następnie wyliczano współczynnik C/S czyli stosunek masy ciała do masy serca. Wyniki pomiarów poddano analizie statystycznej. Stwierdzono statystycznie znamienny wzrost współczynnika C/S oznaczający wzrost udziału masy serca w całkowitej masie ciała w grupie zwierząt po PB nie leczonych hiperbarią powietrzną, w porównaniu z grupą kontrolną.

Key words: uraz ciśnieniowy płuc, współczynnik C/S, masa serca, leczenie hiperbaryczne.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0020

Polish version: download

English version: download

5

Title: OCENA WYSTĘPOWANIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA ORAZ ZMIENNOŚCI CZĘSTOŚCI RYTMU SERCA W CZASIE NURKOWANIA U NURKÓW REKREACYJNYCH NA PODSTAWIE CIĄGŁEJ REJESTRACJI HOLTEREM EKG

Author: Łukasz Stelmaszczyk, Magdalena Starek – Stelmaszczyk, Maria Starek, Łukasz Kurek, Joanna Żuchlińska – Kwiatkowska, Michał Dębiński

Abstract: Celem pracy była ocena występowania zaburzeń rytmu serca oraz ocena zmienności częstości rytmu serca w czasie nurkowania u nurków rekreacyjnych na podstawie ciągłej rejestracji elektrokardiograficznej (EKG) za pomocą Holtera EKG. Grupę badaną stanowiło 50 mężczyzn (wiek 36,8 ± 8,7 lat). Ochotnikom wykonano badanie Holter EKG, rejestracja trwała godzinę przed nurkowaniem, w czasie nurkowanie oraz godzinę po nurkowaniu. Ponadto wypełniano kwestionariusze stworzone na potrzeby badania i testy psychologiczne State-Trait Anxiety Inventory (STAI). Przeanalizowano zapisy EKG i zestawiono je z profilami nurkowań podczas, których zostały zarejestrowane. Częstość rytmu serca była najwyższa (M = 107,34 uderzeń/min) przed nurkowaniem, a najniższa po nurkowaniu (M = 102,00 uderzenia/min). Nadkomorowe zaburzenia rytmu serca zarejestrowano u dziewiętnastu (38 %) uczestników badań. Stwierdzono, że liczba zaburzeń rytmu serca w trakcie nurkowania (M=14,45) różni się istotnie od liczby zaburzeń przed nurkowaniem (M=9,93, p < 0,01) oraz po nurkowaniu (M=6,02, p < 0,05). Powyższe wyniki uzyskano metodą ciągłej rejestracji EKG podczas nurkowania, dlatego wydaje się że ciągła rejestracja EKG w warunkach zbliżonych do nurkowania (stres fizyczny i psychiczny) przynosi więcej korzyści diagnostycznych niż badanie w spoczynku.

Key words: nurkowanie, holter, EKG, częstość rytmu serca, zaburzenia rytmu serca, ciśnienie tętnicze, badania nurkowe.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0021

Polish version: download

English version: download

6

Title: BADANIE JAKOŚCI MIKROBIOLOGICZNEJ POWIETRZA W OBIEKTACH MARYNARKI WOJENNEJ

Author: Zbigniew Dąbrowiecki, Małgorzata Dąbrowiecka, Romuald Olszański, Piotr Siermontowski

Abstract: Biologiczne czynniki szkodliwe zgromadzone w otaczającej nas atmosferze stanowią bardzo ważny i coraz częściej zauważany problem zarówno medycyny pracy, jak i zdrowia publicznego. Ocena ilościowa i jakościowa szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy jest bardzo ważnym elementem oceny narażenia, zatem i oceny ryzyka zdrowotnego pracowników. W roku 2018 wykonaliśmy badanie pilotażowe jakości mikrobiologicznej powietrza na terenie dwóch obiektów Marynarki Wojennej RP.

Key words: środowisko pracy, zanieczyszczenie powietrza, ocena ryzyka.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0022

Polish version: download

English version: download

7

Title: WYDATKI ENERGETYCZNE PŁYWAKÓW I PŁETWONURKÓW

Author: Przemysław Michniewski

Abstract: W artykule omówiono wysiłek i nakład energetyczny pływaków podczas pływania długodystansowego klasyfikując je zgodnie z definicjami ciężkości pracy. Odniesiono je także do wysiłku płetwonurków podczas wykonywania zadań pod wodą.

Key words: wysiłek, pływanie, płetwonurek, wartość energetyczna.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0023

Polish version: download

English version: download

8

Title: OCENA FUNKCJONOWANIA CENTRUM NURKOWEGO PIECHCIN (BAZY PIECHCIN) W OPINII RESPONDENTÓW

Author: Jolanta B. Cichowska

Abstract: W pracy przedstawiono pogłębioną (w stosunku do przeprowadzonych w 2017 roku pilotażowych badań) analizę oferty akwenu nurkowego Piechcin. Zamierzeniem było sprawdzenie czy sposób przygotowania usługi przekłada się na zadowolenie klientów, a podejmowane na miejscu aktywności korelują z powodami, dla których nurkowie wybierają to miejsce. Ponadto ustalono czy propozycja wprowadzenia dodatkowych udogodnień dla odwiedzających obiekt przełoży się na ich ponowny powrót do Bazy. Określono główne przeszkody braku częstych realizacji nurkowań w Piechcinie oraz problemy infrastrukturalne zbiornika. Szczególną uwagę zwrócono na kompetencje i kreatywność organizatora tej formy rekreacji, gdyż potencjał osobowy stanowi często wyznacznik sukcesu prowadzonej działalności (w tym szczególnie zapewnienia bezpieczeństwa odwiedzającym).

Key words: nurkowanie, konkurencyjność, bezpieczeństwo.

DOI: http://doi.org/10.2478/phr-2019-0024

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230