PHR3(60)2017

PHR3(60)2017 : download full issue

Articles:

1

Title: ANALIZA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH BEZZAŁOGOWYCH POJAZDÓW GŁĘBINOWYCH W KIERUNKU ZIDENTYFIKOWANIA SPOSOBU PRZENIESIENIA NAPĘDU

Author: Bartłomiej Jakus, Adam Olejnik

Abstract: Jest to pierwsza cześć materiału dotyczącego analizy układów napędowych zdalnie sterowanych bezzałogowych pojazdów głębinowych. W niniejszym materiale omówiono problematykę klasyfikacji bezzałogowych pojazdów głębinowych, głównie zdalnie sterowanych, ze wskazaniem na cztery różne podejścia do tego zagadnienia. Ponadto omówiono kwestię stosowanego nazewnictwa w zakresie poszczególnych części składowych omawianych układów napędowych oraz pędnika pojazdu i wskazano funkcję celu dla takiego układu napędowego, a także wady i zalety analizowanych rozwiązań konstrukcyjnych. Sposób przeprowadzenia analizy układów napędowych, jej metodyka i wyniki będą przedmiotem kolejnej publikacji autorów.

Key words: inżynieria morska, pojazdy podwodne, technologia prac podwodnych

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-00010

Polish version: download

English version: download

2

Title: ANALIZA UKŁADÓW NAPĘDOWYCH BEZZAŁOGOWYCH POJAZDÓW GŁĘBINOWYCH W KIERUNKU ZIDENTYFIKOWANIA SPOSOBU PRZENIESIENIA NAPĘDU – CZĘŚĆ 2

Author: Bartłomiej Jakus, Adam Olejnik

Abstract: Jest to druga część materiału dotyczącego analizy układów napędowych zdalnie sterowanych bezzałogowych pojazdów głębinowych. W części pierwszej omówiono problematykę klasyfikacji bezzałogowych pojazdów głębinowych, głównie zdalnie sterowanych oraz kwestię stosowanego nazewnictwa w zakresie poszczególnych części składowych omawianych układów napędowych oraz pędnika pojazdu. Wskazano funkcję celu dla takiego układu napędowego, a także wady i zalety analizowanych rozwiązań konstrukcyjnych. W niniejszym materiale przedstawiono sposób przeprowadzenia analizy układów napędowych, jej metodykę oraz wyniki analizy.

Key words: inżynieria morska, pojazdy podwodne, technologia prac podwodnych

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-00011

Polish version: download

English version: download

3

Title: LECZENIE TLENOTERAPIĄ HIPERBARYCZNĄ (HBOT) JAKO OPCJA TERAPEUTYCZNA DLA CHORYCH NA ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY (AZS) – DOŚWIADCZENIA WŁASNE I PRZEGLĄD PIŚMIENNICTWA

Author: Romuald Olszański, Maciej Konarski, Piotr Siermontowski

Abstract: W pracy przedstawiono wyniki leczenia dziesięciu pacjentów chorujących na ciężką postać atopowego zapalenia skóry (AZS), nie reagujących na typową farmakoterapię, których poddano leczeniu tlenoterapią hiperbaryczną (HBOT). U każdego z pacjentów zastosowano 10 ekspozycji tlenowych przy pO2 2,5 ATA (~250 kPa) i czasie trwania 60 min. Na czas realizacji procedur hiperbarycznych u wszystkich chorych odstawiono leczenie ogólne, utrzymując typowe postępowanie miejscowe. W grupie badanej przeprowadzano oceną kliniczną, a także określano poziom immunoglobulin: IgA, IgG, IgM i IgE oraz składowych C3 i C4 dopełniacza. U wszystkich pacjentów uzyskano poprawę kliniczną, a także stwierdzono zmniejszenie się poziomu immunoglobuliny IgE i składowej dopełniacza C3 po zakończeniu cyklu ekspozycji. Biorąc pod uwagę obserwacje własne i dane z piśmiennictwa, ogólna poprawa stanu klinicznego oraz obniżenie poziomu immunoglobuliny E i składowej C3 dopełniacza po cyklu ekspozycji może świadczyć o immunomodulującym wpływie HBOT na przebieg AZS, a tlenoterapia hiperbaryczna może stanowić opcję terapeutyczną dla niektórych chorych na AZS, w szczególności tych słabo reagujących na standardowe leczenie.

Key words: atopowe zapalenie skóry, HBOT, immunoglobuliny, IgE, układ dopełniacza, immunomodulacja

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-00012

Polish version: download

English version: download

4

Title: WPŁYW EKSPOZYCJI HIPERBARYCZNEJ NA NATYCHMIASTOWĄ I ODROCZONĄ ZMIANĘ WARTOŚCI TEMPERATURY GŁĘBOKIEJ I JEJ OKOŁODOBOWYCH ZMIAN

Author: Sławomir Kujawski, Joanna Słomko, Monika Zawadka-Kunikowska, Mariusz Kozakiewicz, Jacek J. Klawe, Małgorzata Tafil-Klawe, Paweł Zalewski

Abstract: Reakcja na nurkowanie może objawić się zmianą wartości temperatury głębokiej, spowodowaną wieloukładową odpowiedzią ze strony organizmu na zmianę środowiska zewnętrznego. W odpowiedzi na wielokrotnie powtarzane może dojść do chronicznej, fizjologicznej adaptacji reagowania układów organizmu na niniejszą zmianę. Obserwuje się to między innymi w funkcjach organizmu doświadczonych nurków podczas nurkowania. Celem niniejszego badania jest określenie wpływu ekspozycji hiperbarycznej na natychmiastową i odroczoną zmianę wartości temperatury głębokiej jak i jej okołodobowych zmian w grupie trzech doświadczonych nurków. Podczas kompresji na 30 oraz na 60 metrów wartości temperatury głębokiej ciała wykazywały tendencję do wzrostu. Następnie, wartości temperatury głębokiej ciała u nurków poddawanych dekompresji wykazywały tendencję do obniżania się. Wszystkie różnice w wartości temperatury głębokiej uzyskanej przez grupę nurków w poszczególnych punktach czasowych w niniejszym badaniu były nieistotne statystycznie.

Key words: nurkowanie, temperatura głęboka ciała

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-00013

Polish version: download

English version: download

5

Title: WPŁYW MIESZANIN ODDECHOWYCH NA WYDOLNOŚĆ WYSIŁKOWĄ SZCZURÓW W WARUNKACH HIPERBARII

Author: Tadeusz Doboszyński, Bogdan Łokucijewski, Piotr Siermontowski, Marek Rejman, Romuald Olszański

Abstract: Celem badań było określenie wpływu składu różnych mieszanin oddechowych na wydolność wysiłkową szczurów podczas pływania w warunkach hiperbarii. Badano ją na podstawie wyników testu pływania do wyczerpania w komorze ciśnieniowej. Podczas badań używano powietrza atmosferycznego, mieszaniny azotu i tlenu (N2/02) w stosunku 89,5/10 oraz 92/7,5. a także mieszaniny argonu i tlenu w stosunku 79,5/20 (Ar/02). Próby badawcze odbywały się w zakresie ciśnień od 0-4 atm. Wyniki sugerują, że wydolność wysiłkowa badanych zwierząt spadała wraz ze wzrostem ciśnienia, niezależnie od stosowanej mieszaniny oddechowej. Z uwagi na fakt, że obciążenie szczurów wysiłkiem w warunkach hiperbarii potęguje niekorzystny wpływ składników mieszanin oddechowych na ich wydolność, celowa wydaje się kontynuacja badań nad reakcjami fizjologicznymi na czynnik oddechowy w postaci mieszanin oddechowych o różnym składzie w ustroju człowieka poddanego obciążeniu wysiłkiem pod wodą.

Key words: mieszaniny gazowe, hiperbaria, wysiłek, szczury

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-00014

Polish version: download

English version: download

6

Title: WPŁYW WYSOKICH CIŚNIEŃ NA OBRAZ RADIOLOGICZNY ZATOK SZCZĘKOWYCH U NURKÓW

Author: Stanisław Klajman, Kazimierz Dęga, Janusz Torbus, Zbigniew Wlazłowski

Abstract: Barofunkcja zatoko obocznych nosa ma wielkie znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu nurkowań. W pracy podjęto temat określenia zmian powietrzności zatok szczękowych pod wpływem nurkowania, badanych na podstawie obrazu radiologicznego. Stwierdzono między innymi, ze u osób często nurkujących dochodzi do zmian w obrazie radiologicznym zatok utrzymujących się po nurkowaniu. Jednak zmiany te na ogół nie wpływają na zdolność do nurkowania.

Key words: zatoki szczękowe, nurkowanie, powietrzność, badania radiologiczne

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-00015

Polish version: download

English version: download

7

Title: WIELOPODMIOTOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TRAGICZNY WYPADEK W WODZIE

Author: Wojciech Wiesner

Abstract: W stosunku do krajów Unii Europejskiej poziom bezpieczeństwa na polskich wodach jest w dalszym ciągu na niskim poziomie. Wskaźnik utonięć w naszym kraju jest dwukrotnie wyższy. Od 2013 roku zaobserwowano nawet wzrost liczby utonięć. Zazwyczaj, w każdym konkretnym przypadku powszechną uwagę skupia jakość pracy służby ratowniczej. Odpowiedzialność za ten stan jest jednak wielopodmiotowa. W rozważaniach poddano analizie zagrożenia zewnętrzne (warunki atmosferyczne, uwarunkowania prawne, trendy w ofercie rekreacyjnej nad wodą) oraz zagrożenia generowane przez różne grupy podmiotów działających nad wodą (gestorzy, usługodawcy, ratownicy, służby porządkowe i medyczne, uczestnicy korzystający z wypoczynku nad wodą, w tym sami poszkodowani). Celem artykułu jest ukazanie problematyki bezpieczeństwa nad wodą z punktu widzenia odpowiedzialności różnych podmiotów aktywnych w tym środowisku. Atrakcyjność oferty rekreacyjnej nad wodą w dużej mierze wynika z emocji wywoływanych zwiększonym ryzykiem. Często im większe niebezpieczeństwo, tym większa atrakcja. A jednocześnie towarzyszy temu wzrost poczucia bezpieczeństwa, zbytnia pewność siebie i nadmierne zaufanie, które osłabia naturalny mechanizm obronny. Stąd tak wiele wypadków w wodzie spowodowana jest przez samych poszkodowanych. W artykule poszukiwana jest odpowiedź na pytanie o przyczyny takiego zjawiska.

Key words: rekreacja w wodzie, bezpieczeństwo, zagrożenia, odpowiedzialność

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-00016

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230