PHR1(58)2017

PHR1(58)2017 : download full issue

Articles:

1

Title: ZAGROŻENIE WYBUCHEM WODORU NA OKRĘCIE PODWODNYM CZ.3 WYTWARZANIE MIESZANIN WODOROWYCH

Author: Ryszard Kłos

Abstract: W cyklu artykułów przedstawiono problematykę prowadzenia projektu dużego ryzyka na przykładzie modernizacji spalarek wodoru na okręcie podwodnym. W artykule opisano techniczne problemy związane z otrzymywaniem mieszanin wodorowo-powietrznych.

Key words: mieszaniny wodorowo-powietrzne, mieszanina piorunująca, wytwarzanie mieszanin gazowych, metoda mieszania strumieni

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0001

Polish version: download

English version: download

2

Title: WSPOMAGANIE PRAC PODWODNYCH ZA POMOCĄ BEZZAŁOGOWYCH POJAZDÓW GŁĘBINOWYCH NA PRZYKŁADZIE PRAC PRZY WRAKU JEDNOSTKI WŁA-127

Author: Marek Dawidziuk, Adam Olejnik

Abstract: W artykule omówiono szczegółowo przypadek wspomagania prac podwodnych bezzałogowymi pojazdami głębinowymi (ROV) w rejonie wraku jednostki pływającej. Przedstawione zadania zrealizowano podczas prac podwodnych z okrętu ratowniczego na wraku kutra rybackiego WŁA-127. Omawiane przykłady obejmują przeprowadzenie identyfikacji i inspekcji zatopionej jednostki, oraz wsparcie prac podwodnych realizowanych na wraku przez nurków ratownictwa morskiego Marynarki Wojennej RP.

Key words: inżynieria morska, prace podwodne, pojazd podwodny, inspekcja podwodna

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0002

Polish version: download

English version: download

3

Title: WPŁYW HIPEROKSJI I HIPERBARII NA EKSPRESJĘ BIAŁEK SZOKU CIEPLNEGO I AKTYWNOŚĆ SYNTAZY TLENKU AZOTU – PRZEGLĄD BADAŃ

Author: Jakub Szyller, Mariusz Kozakiewicz, Piotr Siermontowski

Abstract: Przebywanie w środowisku o zwiększonej zawartości tlenu (wyższym ciśnieniu parcjalnym tlenu, pO2) i pod zwiększonym ciśnieniem (hiperbaria) prowadzi do nasilenia stresu oksydacyjnego. Reaktywne formy tlenu (ROS) uszkadzają cząsteczki białek, kwasów nukleinowych, powodują oksydację lipidów i zaangażowane są w rozwój wielu chorób m.in. układu krążenia, chorób neurodegeneracyjnych i in. Istnieją mechanizmy ochrony przed niekorzystnymi skutkami stresu oksydacyjnego. Należą do nich układy enzymatyczne i nieenzymatyczne. Do tych ostatnich zaliczają się m.in. białka szoku cieplnego (HSP). Dokładna ich rola i mechanizm działania są intensywnie badane w ostatnich latach. Hiperoksja i hiperbaria wpływa także na ekspresję i aktywność syntazy tlenku azotu (NOS). Jej produkt – tlenek azotu (NO) może reagować z reaktywnymi formami tlenu i przyczyniać się do rozwoju stresu nitrozacyjnego. NOS występuje w postaci izoform w różnych tkankach i w różny sposób reagujących na omawiane czynniki. Autorzy dokonali krótkiego przeglądu badań określających wpływ hiperoksji i hiperbarii na ekspresję HSP i aktywność NOS.

Key words: stres oksydacyjny, hiperoksja, hiperbaria, białka szoku cieplnego, syntaza tlenku azotu

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0003

Polish version: download

English version: download

4

Title: OCENA WARUNKÓW SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNYCH SŁUŻBY NA OKRĘCIE PODWODNYM

Author: Michał Żychliński, Piotr Siermontowski, Romuald Olszański

Abstract: Służba na okręcie podwodnym jest najbardziej stresującą i wymagającą psychologicznie formą służby wojskowej. Posiada swoiste, odmienne od typowych warunki bytowe oraz sanitarno-epidemiologiczne. Praca została przygotowana w oparciu o analizy raportów badań laboratorium środowiska pracy i protokołów kontroli zespołu nadzoru i kontroli sanitarnej WOMP Gdynia, w roku 2014 i 2015 okrętów podwodnych typu Kobben. Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej kontrolują Jednostki Wojskowe na podstawie przepisów obowiązujących powszechnie w środowisku cywilnym oraz wystandaryzowanych norm NATO. Pomiary dotyczą poziomu hałasu, drgań mechanicznych, czynników chemicznych, promieniowania elektromagnetycznego, fizykochemicznych i biologicznych badań wody oraz przedmiotów kuchennych. Celem tego badania jest ocena warunków służby na okręcie podwodnym pod kątem sanitarno-epidemiologicznym, jako narażenie na choroby zakaźne i zawodowe. Odnotowuje się zwiększony na wybranych stanowiskach poziom hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, nadmierną ilość kolonii bakterii na przyrządach kuchennych.

Key words: środowisko pracy, okręt podwodny, promieniowanie elektromagnetyczne, hałas, wibracje, czynniki chemiczne

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0004

Polish version: download

English version: download

5

Title: WPŁYW HIPERBARII TLENOWEJ NA POZIOM NADTLENKÓW LIPIDÓW MÓZGU SZCZURA

Author: Tadeusz Doboszyński, Bogdan Łokucijewski

Abstract: Problem toksyczności tlenu i jego wpływu na układ nerwowy jest zagadnieniem ważnym wobec stosowania tlenu i mieszanin oddechowych w praktyce nurkowej., oraz w świetle uderzającego synergizmu działania tlenu i promieniowania jonizującego. Badania poziomu nadtlenków lipidów wykonywano w mózgu szczurów. Zwierzęta poddawano wyczerpującemu wysiłkowi w komorze ciśnieniowej pod działaniem tlenu przy ciśnieniu od 0-3 atn w okresie 25- 60 minut. Równolegle przeprowadzano badania na zwierzętach znajdujących się w spoczynku. Po wypreparowaniu mózg homogenizowano i oznaczono nadtlenki lipidów metodą Wollmana z TBA. U zwierząt obciążonych wysiłkiem fizycznym w podanych przedziałach czasu, nie stwierdzono odchyleń w poziomie nadtlenków lipidów, w porównaniu z grupą kontrolną. Wzrost poziomu nadtlenków lipidów stwierdzono u szczurów u których wystąpiły objawy zatrucia tlenowego. Na podstawie powyższych wyników autorzy przypuszczają, że wzrost nadtlenków lipidów mózgu w przypadkach hiperbarii tlenowej należy uznać za daleko posunięty szkodliwy efekt działania tlenu, następujący po uszkodzeniu enzymatycznym oraz zachwianiu obrony antyoksydatywnej komórek. Przy niskich nadciśnieniach tlenu nie stwierdzono odchyleń w poziomie nadtlenków lipidów, w porównaniu z grupą kontrolną.

Key words: tlen, nadciśnienie, szczur, nadtlenki lipidów

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0005

Polish version: download

English version: download

6

Title: ŚMIERCI SAMOBÓJCZE W ŚRODOWISKU WODNYM

Author: Iwona Michniewicz, Romuald Michniewicz

Abstract: Nieoczekiwana, gwałtowna śmierć jest zawsze wielką tragedią zarówno dla ofiary, jej rodziny, przyjaciół, społeczeństwa a nawet kraju. Jednak śmierć w wyniku zamachu na własne życie, zdaje się zawsze niepotrzebna i trudna do zaakceptowania przez najbliższych. Na świecie co 40 sekund jedna osoba umiera wskutek jakiegoś autodestrukcyjnego aktu. Wśród wszystkich samobójców, najwięcej jest dorosłych mężczyzn, często z zaburzeniami psychicznymi, którzy najczęściej dokonują samounicestwienia poprzez powieszenie. Jedynym sposobem, gdzie kobiety niemal dorównują mężczyznom – jest utonięcie (nazywane przez wielu autorów „utopieniem”)

Key words: utonięcie, autoagresja, samobójstwo

DOI: http://doi.org/10.1515/phr-2017-0006

Polish version: download

English version: download

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230