PHR3(56)2016

PHR3(56)2016 : download full issue

Articles:

1

Title: ZAGROŻENIE WYBUCHEM WODORU NA OKRĘCIE PODWODNYM CZ.I KATALITYCZNE DOPALANIE WODORU

Author: Ryszard Kłos

Abstract: W c yklu artykułów przedstawiono problematykę prowadzenia projektu dużego ryzyka na przykładzie modernizacji spalarek wodoru na okręcie podwodnym. W artykule opisano techniczną sytuację problemową związaną z katalitycznym dopalaniem wodoru na okręcie podwodnym.

Key words: okręt podwodny, zagrożenie wybuchem wodoru

2

Title: WPŁYW I ZASTOSOWANIE HIPERBARII NA UKŁAD MOCZOWY

Author: Małgorzata Skiba, Agnieszka Pedrycz

Abstract: Praca pr z ytacza przykłady zastosowania terapii hiperbarycznej w leczeniu chorób układu moczowego. Dowiedziono pozytywne efekty na nerki przy zastosowaniu jej u zwierząt chorych na cukrzycę, sepsę czy poddanych chemoterapii. W literaturze możemy odnaleźć również wiele przykładów zastosowania terapii hiperbarycznej z dobrym efektem klinicznym u ludzi chorych na przerost prostaty, odmiedniczkowe zapalenie nerek, oraz w krwotocznym zapaleniu pęcherza. Próby leczenia chorób układu moczowego za pomocą terapii hiperbarycznej rozpoczęły się pod koniec XX wieku. Pomimo obiecujących efektów oraz licznych doniesień na temat skuteczności tej nieinwazyjnej metody leczenia nie jest ona dotychczas rutynowo stosowana. Ponieważ wiele czynników takich jak czas, wielokrotność zastosowania, zastosowane parametry oraz leki przyjmowane przez pacjenta wpływają na jakość wyniku, potrzebne są dalsze badania mające na celu dopracowanie i dobranie bezpiecznej metody terapii hiperbarycznej dla każdego pacjenta.

Key words: hiperbaria, choroby układu moczowego, terapia tlenem hiperbarycznym

3

Title: LARWA SKÓRNA WĘDRUJĄCA –ZAGROŻENIE DLA NURKÓW W TROPIKU

Author: Romuald Olszański, Piotr Siermontowski, Zbigniew Dąbrowiecki

Abstract: Artykuł przedstawia występującą w krajach tropikalnych i subtropikalnych dermatozę. Larwa skórna wędrująca jest pasożytem, których ostatecznymi żywicielami są zwierzęta. Człowiek jest przypadkowym żywicielem. Do zarażenia u człowieka dochodzi podczas kontaktu skóry z wilgotną ziemią, a najczęściej piaskiem. Choroba przebiega tylko w naskórku, larwa drąży kręty korytarz wywołując świąd. Narażeni są plażowicze i przebierający się na plaży nurkowie, których zmacerowany długim pobytem w wodzie naskórek, ułatwia penetrację larw. W Polsce zarażenie larwa skórną wędrującą w większości przypadków jest błędnie rozpoznawane jako pokrzywka lub wyprysk.

Key words: tropik, pasożyt, plaża, nurkowanie.

4

Title: BADANIA DOŚWIADCZALNE NAD LECZENIEM ZAKAŻEŃ PACIORKOWCOWYCH HIPERBARIĄ TLENOWĄ

Author: Władysław Wolański, Kazimierz Ulewicz, Brunon Kierznikowicz

Abstract: Artykuł przedstawia wyniki badań działania leczniczego tlenu hiperbarycznego w przypadku zakażeń bakteryjnych na modelu zwierzęcym. Badania przeprowadzono na myszach racy Porton, ,które zakażano dootrzewnowo paciorkowcami hemolizującymi a następnie leczono tlenem hiperbarycznym w sekwencji 5-u ekspozycji do ciśnienia 2,8 ata w przeciągu 3 dni. Leczenie rozpoczynano w zależności od grupy badawczej po upływie 24, 48, 72 i 96 godzin od chwili zakażenia. Część zwierząt padła podczas doświadczenia. Po 8 i 12 dniach od momentu zakażenia część zwierząt każdej grupy uśmiercano i poddawano badaniu pośmiertnemu. Stwierdzono statystycznie znamienny pozytywny wpływ leczenia hiperbarycznego na przeżywalność zwierząt i rozwój powikłań (ropnie wątroby) u zwierząt u których podjęto wczesną terapię hiperbaryczną. W grupach gdzie terapia podjęta została później nie obserwowano pozytywnego efektu leczniczego, a nawet przyspieszenie rozwoju powikłań.

Key words: oksybaroterapia, model zwierzęcy, paciorkowce

5

Title: ANALIZA ELEKTROMIOGRAFICZNA MIĘŚNIA PROSTOWNIKA GRZBIETU U DZIECKA Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM

Author: Jacek Wilczyński, Przemysław Karolak, Joanna Karolak, Igor Wilczyński , Agnieszka Pedrycz

Abstract: Celem niniejszej pracy była analiza elektromiograficzna mięśnia prostownika grzbietu, przy użyciu aparatu Noraxon Tele Myo DTS. Jest ona wykorzystywana do badania funkcji nerwowo – mięśniowych w trakcie aktywności fizycznej. Pozwala na szczegółowe lokalizowanie zmian patologicznych w tkance mięśniowej. Może być stosowana do określania zaburzeń czynnościowych w układzie mięśniowym u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. W badaniu udział wzięła sześcioletnia dziewczynka z tym schorzeniem. W tym przypadku posłużono się jednym z rodzajów EMG – elektromiografią powierzchniową. Problemem mającym pierwszoplanowe znaczenie u dzieci z tą chorobą jest szeroko pojęte uszkodzenie narządu ruchu. Test przeprowadzono w pięciu pozycjach wyjściowych, z elektrodami umieszczonymi w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Na skutek wykonanych analiz odnotowano nieprawidłowości w koordynacji ruchowej, asymetrię w napięciu mięśniowym, a także zespół dystoniczny. Dystonia może być efektem występowania innego schorzenia, charakterystycznego dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym – skoliozy.

Key words: analiza elektromiograficzna, mózgowe porażenie dziecięce, zaburzone napięcie mięśniowe, dystonia

6

Title: ANALIZA ZWIĄZKU POMIĘDZY BÓLEM, NIESPRAWNOŚCIĄ A OBRAZEM RADIOLOGICZNYM ARUNKUJĄCEGO PROCES LECZENIA

Author: Grzegorz Mańko , Anna Kuśnierczyk , Magdalena Pieniążek, Wojciech Kurzydło

Abstract: Wstęp: Celem pracy jest analiza zależności pomiędzy dolegliwościami bólowymi i stopniem niesprawności a zmianami wykazanymi w radiologicznym badaniu ChZSK. Materiał i metoda: Przebadano 31 pacjentek (42 kolana) w wieku 51-70 lat z rozpoznaną idiopatyczną chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Przeprowadzono wywiad i ocenę uprzednio wykonanego zdjęcia rtg. W wywiadzie zawarte były pytania dotyczące bólu (skala VAS, indeks WOMAC) oraz maksymalne go dystansu marszem, występowania obrzęku i niestabilności oraz niesprawności w życiu codziennym (indeks WOMAC). Zmiany radiologiczne oceniono wg skali Kallgren’a i Lavrence’a. Ponadto zmierzono również szerokości szpar stawowych. Wyniki: Ból pacjentek w czynnościach codziennych (WOMAC) korelował dodatnio obecnością osteofitów (r=0,32) a intensywność odczuwanego bólu w skali VAS korelowała z obecności osteofitów w stawie (r=0,46)oraz z uniesieniem wyniosłości międzykłykciowej (r=0,32). Pozostałe zaburzenia w obrazie rtg nie korelowały z bólem. Zauważono dodatnie korelacje pomiędzy występowaniem obrzęku (r=0,57) i niestabilności (r=0,39) a obecnością zmian w stawie rzepkowo-udowym. Niesprawność pacjentek w czynnościach codziennych (WOMAC) korelowała ujemnie z szerokością szpar stawowych (r<-0,34). Natomiast pomiędzy pozostałymi zmianami w rtg a wskaźnikiem WOMAC nie zanotowałam korelacji. Wnioski: Jedynie u niewielkiej liczby badanych wystąpiła korelacja wskazująca na zależność pomiędzyodczuciami bólu istopniem niesprawności, a zaawansowaniem zmian wykazanych w radiogramach. Spośród czynników ryzyka ChZSK warto zwrócić uwagę na obecność otyłości, która w przedstawionych badaniach wystąpiła u ponad połowy pacjentek.

Key words: choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego, ból, niesprawność, zmiany radiologiczne

Bank account numbers

Polish Hyperbaric Research
08 1240 5354 1111 0000 5370 9796
Polish Hyperbaric Medicine and Technology Society
17 1240 5354 1111 0000 5371 3126

PHR

 www.phr.net.pl - redakcja@phr.net.pl © 2017

Editorial Office Address

Grudzińskiego 4 skr. pocz. 18
81-103 Gdynia 3
fax. +48 261262230